Legalizacións

A legalización é un acto administrativo polo que se outorga validez a un documento público estranxeiro, comprobando a autenticidade da sinatura posta nun documento e a calidade en que a autoridade asinante do documento actuou.

A non ser que exista algún instrumento xurídico que exima desa obriga, todo documento público estranxeiro debe ser legalizado para ter validez en España e todo documento público español require ser legalizado para ser válido no estranxeiro. Recóllense a continuación algunhas respostas ás consultas máis habituais.

 

En que casos non é necesaria a legalización?

Dado o crecente intercambio entre os distintos países do mundo, moitos Estados asinaron convenios destinados a facilitar este tipo de trámites aos seus cidadáns, entre eles España.

 

O acordo máis relevante nesta materia vixente na actualidade é o Convenio Da Haia nº XII, do 5 de outubro de 1961, de Supresión da Esixencia de Legalización nos Documentos Públicos Estranxeiros máis comunmente chamado Convenio da Apostila.

 

Numerosos países adheríronse a este tratado que simplifica os trámites para o emisor e o receptor. Este texto prescribe que entre Estados membros non será necesaria a legalización para o recoñecemento mutuo de documentos, aínda que si un selo ou apostila. Quen necesite obtelo, debe informarse no Ministerio de Xustiza (Rúa da Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel. 902.007.214). Esta é a lista completa de países que asinaron o acordo.

 

Ademais existen outros convenios que eximen da necesidade de legalizar algúns documentos. Neste texto informativo elaborado polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación pode consultarse a que países e tipos de documentos se aplican.

 

Para todos os casos non recollidos nalgún dos acordos anteriores deberá procederse á legalización. Que documentos poden legalizarse?
Poden legalizarse tanto os orixinais dos documentos como as copias auténticas expedidas polas Autoridades da Administración Pública que os emitisen, así como os testemuños de autenticidade por exhibición realizados por Notario.

 

Canto custa legalizar un documento?

A legalización será gratuíta cando a realice a Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55). En caso de efectuarse nunha embaixada ou consulado de España, levará consigo o pagamento dunha taxa. Para información máis específica recoméndase contactar directamente coa representación de España no estranxeiro que corresponda.

 

Caducan as legalizacións?

Non. A legalización carece de data de caducidade. Agora ben, se o documento expedido ten unha duración limitada, a legalización que se efectúe sobre el tamén a terá. Tampouco existe ningún límite de tempo para solicitar a legalización dun documento. Esta poderá realizarse en calquera momento en que o interesado a solicite.

 

Que documentos emitidos polas autoridades españolas están destinados a utilizarse no estranxeiro?

De todos os documentos elaborados polas autoridades do noso país, os seguintes poden ter efecto no exterior:

 

Emitidos pola Administración Xeral do Estado

Inclúense nesta categoría os expedidos polas súas autoridades e funcionarios, os organismos e entes públicos incluídos na súa estrutura e as entidades xestoras da seguridade social.

 

A súa legalización debe ser efectuada en primeiro lugar na Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) e en segundo lugar polas embaixadas e consulados en España do país no cal vaia facer efecto o documento.

 

Emitidos polas Comunidades Autónomas

Figuran neste apartado os documentos expedidos polas súas autoridades, funcionarios e organismos públicos.

 

A súa legalización deberán realizala, na seguinte orde: a Unidade de Legalizacións da Comunidade Autónoma respectiva (nesta lista poden consultarse os enderezos e datos de contacto de todas elas); a Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) e as embaixadas e consulados en España do país no cal vaia facer efecto o documento.

 

Emitidos por entidades locais (Concellos, Deputacións, Cabidos, Mancomunidades e outros)

A legalización destes corresponde en primeiro lugar ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, con dúas excepcións. A primeira delas aplícase aos documentos provenientes do Concello de Madrid, que poderán legalizarse directamente no Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. A segunda é de carácter xeral e abre para todos a vía xudicial ou notarial.

 

Posteriormente, a legalización corresponderá á Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) e, en último lugar, á representación diplomática ou consular acreditada en España do país no cal vaia producir efectos o documento.

 

Notariais

Son aqueles nos cales un notario actúa como encargado de dar fe: escrituras, actas, lexitimacións, compulsas, certificacións e un longo etcétera.

 

Deben ser legalizados por vía notarial, na seguinte orde: notarios, colexios notariais (consultar o seguinte listado dos existentes en España), Ministerio de Xustiza-Legalizacións (Rúa da Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel. 902007214), Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) e, en último lugar, á representación diplomática ou consular acreditada en España do país no cal vaia producir efectos o documento.

 

Xudiciais
Nesta categoría inclúense actas de nacemento, matrimonio ou defunción; certificados de capacidade matrimonial, fe de vida ou estado; resolucións xudiciais, etc.

 

Todos eles requiren a legalización por vía xudicial. Os encargados de efectuala son, na seguinte orde: os tribunais superiores de xustiza da comunidade autónoma correspondente (os enderezos pódense consultar nesta lista); Ministerio de Xustiza-Legalizacións (Rúa da Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel. 902007214), Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) e, en último lugar, á representación diplomática ou consular acreditada en España do país no cal vaia producir efectos o documento.

 

Mercantís

Aquí inclúense certificados de orixe, certificados de libre venda, facturas de empresa e un gran número de documentos comerciais. A súa legalización corresponde a distintos organismos dependendo da natureza do documento:

 • Os relativos a exportacións deberán ser legalizados por: a Cámara de Comercio da provincia correspondente e, posteriormente, o Consello Superior de Cámaras de Comercio, Industria e Navegación (Rúa Ribeira do Loira 12 – 28042 Madrid. Tel: 91 590 69 00).
 • Os documentos bancarios poden ser legalizados por diversas entidades. Se foron emitidos polo Banco de España, o trámite pode efectuarse en calquera das súas sedes (consultar lista). Aqueles emitidos por entidades bancarias de ámbito nacional poden legalizarse nos servizos centrais deste banco ou a súa sucursal en Madrid ou no Banco de España. Por último, os emitidos por bancos de ámbito local sen servizos centrais na capital teñen a opción de legalizarse nas delegacións provinciais do Banco de España. Para os documentos bancarios tamén existe a vía notarial.

 

En todos os casos, os documentos mercantís deberán pasar sempre pola Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (RúaPechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) e, en último lugar, á representación diplomática ou consular acreditada en España do país no cal vaia producir efectos o documento.

 

Traducións xuradas de español a outros idiomas

Estas deberán ter sido realizadas por un tradutor ou intérprete xurado nomeado polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. Deberá consultarse en cada caso á embaixada ou consulado do país onde o documento vaia facer efecto se a tradución oficial española é válida por si mesma alí. No caso contrario, deberá ser legalizada no Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.

 

Académicos

Cada tipo de expediente ou certificado segue unhas pautas de legalización diferentes.

 

Os documentos oficiais de ensino superior.

Son aqueles válidos en todo o territorio nacional.

 

Aqueles que sexan títulos universitarios deben ser legalizados pola:
Subdirección Xeral de Títulos e Recoñecemento de Cualificacións.
Rúa Torrelaguna, 58
28027 – Madrid

 

Os títulos non universitarios deberá legalizalos o:
Servizo de Títulos e Validación de Estudos Estranxeiros non universitarios.
Rúa Los Madrazo, nº 15, 3ª planta
28071-Madrid

 

Ambas as dúas son divisións do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

 

Os documentos oficiais de ensino non superior

Son os expedidos por centros docentes dunha comunidade autónoma. A súa legalización corresponde á Consellaría de Educación ou equivalente da devandita rexión.

 

Os documentos de carácter non oficial expedidos por institucións privadas

Nestes casos, a legalización corresponde a un notario, colexio notarial (ver lista dos existentes en España) ou á Dirección Xeral de Rexistros e do Notariado do Ministerio de Xustiza (Rúa da Bolsa, 8 - 28012 Madrid).

 

En todos os casos, o proceso de legalización non estará completo ata que sexa validado pola Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55) e a representación diplomática ou consular acreditada en España do país no cal vaia xurdir efecto o documento.

 

De entidades relixiosas

Os documentos da Igrexa Católica deben ser legalizados pola Nunciatura Apostólica e/ou da Diocese e a Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55). Tamén poderá realizarse este trámite por vía notarial.

 

Para aqueles emitidos por outras autoridades relixiosas, distínguense dous tipos:

 • Os inscritos en Rexistros civís en España como, por exemplo, matrimonios coránicos, rabínicos ou evanxélicos, precisarán a legalización de: o tribunal superior de xustiza da comunidade autónoma cuxo Rexistro civil emitira o certificado de matrimonio, a unidade de Legalizacións do Ministerio de Xustiza (Rúa San Bernardo, nº 45 - 28071 Madrid. Tel: 91 390 20 10) e a Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (Rúa Pechuán, 1 - 28002 Madrid. Tel: 91 379 16 55).
 • Os non inscritos en rexistros civís españois deberán acudir á vía notarial

 

En ambos os dous casos, o proceso de legalización concluirá coa legalización por parte da representación diplomática ou consular acreditada en España do país no cal vaia producir efectos o documento.

 

Certificados médicos

Despois de que o facultativo cubra o impreso oficial editado para este fin, debe asinalo e estampar no documento o selo que o acredita como colexiado. A continuación, o interesado que desexe obter unha legalización do mesmo debe dirixirse ao Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos de España (Praza das Cortes, 11 4º - 28014 Madrid. Tel: 91 431 77 80) ou ao colexio médico da súa provincia. A lista destes últimos pode consultarse no seguinte enlace.

 

Certificados veterinarios

Tras obter o certificado do veterinario debe dirixirse á Delegación /Subdelegación do Goberno correspondente, onde se estenderá un certificado sanitario de animais domésticos.

Este certificado ten que legalizarse:

 • Na Dirección Xeral de Producións e Mercados Agrarios do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, situado na rúa Almagro, 33, Madrid.
 • No Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación
 • Sección de Legalizacións.
 • E, finalmente, na Representación Diplomática ou Consular, acreditada en España, do país en que vai facer efecto o documento, onde se aconsella consultar sobre outros posibles requisitos que poidan afectar a exportación de mascotas ao país de destino.

 

Pode denegarse a legalización dun documento?

Si. O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación non legalizará documentos nos seguintes casos:

Cando o orixinal presentado non sexa un documento público nin un documento privado elevado a público notarialmente.

Cando non conteña as legalizacións previas por parte doutras autoridades que establece a normativa.

Cando as sinaturas que deben legalizarse non se encontren depositadas no rexistro da Sección de Legalizacións do Ministerio.

Non obstante, toda denegación poderá recorrerse a través das canles que as leis españolas establecen para iso (Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común).

 

Que documentos estranxeiros poden legalizarse para ser utilizados en España?

A Sección de Legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación soamente admitirá:

 • Documentos públicos orixinais
 • Copias dos mesmos expedidas polo organismo emisor
 • Copias compulsadas polas representacións de España no estranxeiro de documentos que previamente fosen legalizadas por vía diplomática ou apostilados
 • Copias notariais

 

Deben traducirse os documentos que se desexa legalizar?

Para aqueles documentos emitidos polas autoridades españolas que vaian ter efecto no estranxeiro o interesado debe consultar a lexislación local, que é a que establece a necesidade ou non de tradución. O normal é que a maior parte dos países soamente acepten documentos no seu idioma ou idiomas oficiais.

 

Os documentos estranxeiros que vaian ter efecto en España deben estar traducidos ao español. O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación soamente admitirá as traducións oficiais:

 • Realizadas en España por un tradutor ou intérprete xurado español nomeado polo Ministerio (estas traducións están exentas de legalización e son válidas sen necesidade de ningún trámite adicional)
 • Realizadas ou asumidas como propias por unha representación española no estranxeiro (estas traducións requiren ser legalizadas pola sección pertinente do Ministerio)
 • Realizadas pola representación diplomática ou consular en España do Estado que emite o documento (estas traducións requiren ser legalizadas pola sección pertinente do Ministerio)

 

Que é a legalización por vía diplomática e en que casos se utiliza?

A legalización por vía diplomática é o procedemento que se aplica para legalizar os documentos públicos estranxeiros emitidos por Estados non asinantes de convenios destinados a facilitar este trámite. Polo xeral, consiste en que cada unha das autoridades implicadas execute unha legalización a título individual do documento.

 

Se se trata dun documento expedido por unha autoridade non consular no país de orixe do documento intervirá unicamente o Ministerio de Asuntos Exteriores do Estado de orixe e a representación diplomática ou consular española no devandito Estado.

 

Se se trata dun documento expedido por unha autoridade consular debidamente acreditada en España, intervirá na legalización unicamente a sección de legalizacións do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación de España.

 

De acordo coa normativa aplicable a cada caso, os seguintes documentos están exentos de legalización:

 • Documentos académicos que se presentan nos rexistros das Embaixadas e Consulados de España
 • Documentos académicos que se presentan no rexistro do Ministerio de Educación de España.
 • Os documentos estranxeiros que fosen legalizados polos Consulados ou Embaixadas de España no estranxeiro que porten unha etiqueta transparente de seguridade non necesitan ser legalizados nesta sección de legalizacións.

 

Como se legalizan os documentos relacionados co comercio de material bélico ou similar?

Os documentos estranxeiros relacionados coas transaccións de material de defensa ou de dobre uso (aquel que pode ter tanto unha utilización militar como civil) poden ser legalizados pola representación de España no país emisor e/ou pola representación do estado emisor no noso país. En ambos os dous casos, o trámite deberá realizalo un diplomático con sinatura rexistrada na Sección de Legalizacións deste Ministerio.

 

Os documentos desta natureza requiren ademais unha legalización ulterior por parte do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.

 

 

Que documentos emitidos polas embaixadas e consulados estranxeiros en España son legalizados directamente polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación?

As representacións estranxeiras en España incluídas nesta lista emiten algúns documentos, como certificados de antecedentes penais e certificados de actos inscritos en rexistros civís locais que son legalizados de forma directa pola Sección de Legalizacións, co conseguinte aforro de molestias para o cidadán.

 

O trámite de legalización de documentos pode ser nalgúns casos complicado, longo e enredoso para os interesados. Consciente diso, o Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación habilitou un número de teléfono 91 379 16 55 e un enderezo de correo electrónico legalizaciones@maec.es para resolver as dúbidas que se lles presenten aos cidadáns. En caso de escribir un correo electrónico, prégase incluír nome, apelido e teléfono de contacto.

Destaque

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • Cuenta de Twitter del Ministerio en Inglés
 • Blog del Ministerio
 • ATLAS
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016