Nacionalidade española
Recóllense neste apartado os distintos modos para adquirir a nacionalidade española, así como información importante sobre a perda e conservación desta.
11/05/2018

Como se adquire a nacionalidade española?

 

Modos de adquisición

Os diferentes modos de adquisición da nacionalidade son:

 

Nacionalidade para españois de orixe

Son españois de orixe:  

 • Os nacidos de pai ou nai española.
 • Os nacidos en España cando sexan fillos de pais estranxeiros se, polo menos un dos pais, naceu en España (exceptúanse os fillos de diplomáticos).
 • Os nacidos en España de pais estranxeiros, se ambos os dous carecen de nacionalidade (apátridas), ou se a lexislación de ningún deles atribúe ao fillo unha nacionalidade. Neste caso pode realizarse un expediente no Rexistro Civil do seu domicilio para declarar a nacionalidade española con valor de simple presunción.
 • Os nenos nacidos en España de cuxos pais se descoñece a identidade. Presúmense nacidos en España os menores cuxo primeiro lugar de estancia coñecido sexa territorio español.
 • Son tamén españois de orixe os menores de 18 anos que sexan adoptados por un español. Se o adoptado é maior de 18 anos, poderá optar pola nacionalidade española de orixe no prazo de dous anos a partir da constitución da adopción.

 

Nacionalidade por posesión de estado

Terá dereito á nacionalidade española aquela persoa que posuíse e utilizase esta nacionalidade durante dez anos, de forma continuada, de boa fe (sen que teña coñecemento da situación real, é dicir, de que non é español en realidade), conforme un título inscrito no Rexistro Civil. A nacionalidade española non se perderá aínda que se anule o título inscrito no Rexistro Civil. O interesado debeu manter unha actitude activa na devandita posesión e utilización da nacionalidade española, isto significa que deberá terse comportado téndose a si mesmo por español, tanto no desfrute dos seus dereitos coma no cumprimento dos seus deberes en relación con órganos do Estado español.

 

Nacionalidade por opción

A opción é un beneficio que a nosa lexislación ofrece a estranxeiros que se encontran en determinadas condicións, para que adquiran a nacionalidade española. Terán dereito a adquirir a nacionalidade española por esta vía:

 • Aquelas persoas que estean ou estivesen suxeitas á patria potestade dun español. Esta posibilidade caduca cando o interesado cumpre 20 anos, salvo que pola súa lei persoal o interesado non adquira a maioría de idade aos 18 anos, en cuxo caso o prazo será de dous anos dende que adquira a maioría de idade.
 • Aquelas persoas cuxo pai ou nai fose español e nacese en España.
 • Aquelas persoas cuxa determinación da filiación (a determinación da filiación significa establecer quen son os pais dunha persoa) ou nacemento en España se produza despois dos dezaoito anos de idade. Neste suposto, o prazo para optar á nacionalidade é de dous anos dende que se determina a filiación ou o nacemento.
 • Aquelas persoas cuxa adopción por españois se produza despois dos dezaoito anos de idade. Neste caso o dereito a optar existe ata que transcorra o prazo de dous anos a partir da constitución da adopción.

 

Nacionalidade por residencia

Esta forma de adquisición da nacionalidade esixe a residencia da persoa en España durante dez anos de forma legal, continuada e inmediatamente anterior á petición. Existen casos nos que o período de residencia esixido se reduce; estes son:

 • Cinco anos: para a concesión da nacionalidade española a aquelas persoas que obtivesen a condición de refuxiado
 • Dous anos: para os nacionais de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal ou persoas de orixe sefardí.
 • Un ano:
  • O que nacese en territorio español.
  • O que non exerceu debidamente o seu dereito a adquirir a nacionalidade española por opción.
  • O que estivese suxeito legalmente á tutela (baixo a vixilancia dun titor), garda ou acollemento (o acollemento que permite a redución de residencia legal a un ano é aquel en que existe resolución da entidade pública que teña en cada territorio encomendada a protección de menores e os acollementos que estean xudicialmente recoñecidos) dun cidadán ou institución españois durante dous anos consecutivos, mesmo se continuar nesta situación no momento da solicitude.
  • O que, no momento da solicitude, leve un ano casado cun español ou española e non estea separado legalmente ou de feito.
  • O viúvo ou viúva de española ou español, se no momento da morte do cónxuxe non estaban separados, de feito ou xudicialmente.
  • O nacido fóra de España de pai ou nai, (nacidos tamén fóra de España), avó ou avoa, sempre que todos eles orixinariamente fosen españois.

 

Nacionalidade por carta de natureza

Esta forma de adquisición da nacionalidade, ten carácter graciable e non se suxeita ás normas xerais de procedemento administrativo. Será outorgada ou non discrecionalmente polo Goberno mediante real decreto, tras valorar a concorrencia de circunstancias excepcionais..

 

Máis Información

Ministerio de Xustiza: Como se adquire a nacionalidade española?

 

MOI IMPORTANTE:

 

PERDA E CONSERVACION DA NACIONALIDADE ESPAÑOLA 

 

Como se perde a nacionalidade?

Os españois perderán a nacionalidade cando:  

 • Estean emancipados, residan no estranxeiro e adquiran voluntariamente outra nacionalidade. Poden evitar esta perda se no prazo de tres anos declaran a súa vontade de conservar a súa nacionalidade. A adquisición da nacionalidade de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial ou Portugal non é bastante para producir por esta causa a perda da nacionalidade española.
 • Estean emancipados residan no estranxeiro e durante tres anos utilicen exclusivamente a nacionalidade que tiveran atribuída antes da emancipación. Poden evitar esta perda se no prazo de tres anos declaran a súa vontade de conservar a súa nacionalidade. A adquisición da nacionalidade de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial ou Portugal non é bastante para producir por esta causa a perda da nacionalidade española.
 • Os españois emancipados que teñan outra nacionalidade, residan habitualmente no estranxeiro e renuncien voluntariamente a ela.
 • No caso de españois que nacesen no estranxeiro e sexan españois por nacer de pai ou nai español/a tamén nacido no estranxeiro, perderán a nacionalidade española se no prazo de tres anos dende a emancipación ou maioría de idade non declaran a súa vontade de conservar a nacionalidade española.

 

Os españois que non o sexan de orixe (por exemplo, os que adquiriron a nacionalidade española por residencia) perderán a nacionalidade española se:

 

 • Despois de adquirir a nacionalidade española utilizan durante un prazo de tres anos a nacionalidade á que renunciasen ao adquirir a española.
 • Cando entren voluntariamente ao servizo das armas ou exerzan un cargo político nun Estado estranxeiro contra a expresa prohibición do goberno..
 • Cando unha sentenza declare que o interesado incorreu en falsidade, ocultación ou fraude na adquisición da nacionalidade española.

 

Lugar onde realizar a declaración de conservación

Os Consulados españois no estranxeiro realizan funcións de Rexistro Civil.

 

Máis información

Ministerio de Xustiza: Como se perde a nacionalidade?

 

 

RECUPERACIÓN DA NACIONALIDADE

 

Como se recupera a nacionalidade?

Unha vez perdida a nacionalidade española existe a posibilidade de recuperala (art. 26 do Código civil); para iso será necesario cumprir os seguintes requisitos:  

 • O interesado debe ser residente legal en España. Non obstante, este requisito non será de aplicación aos emigrantes nin aos fillos de emigrantes. Ademais, poderá ser dispensado deste requisito polo Ministro de Xustiza, cando concorran circunstancias excepcionais. (ex.: persoas que realizasen actividades benéficas en favor de intereses ou asociacións españolas, Orde do Ministerio de Xustiza do 11 de xullo de 1991. BOE de 24 xullo de 1991).
 • O interesado deberá declarar ante o encargado do Rexistro Civil a súa vontade de recuperar a nacionalidade española.
 • Deberá inscribirse a recuperación da nacionalidade no Rexistro Civil.

 

Cando é necesaria a habilitación previa do Goberno para recuperar a nacionalidade española?

Será necesaria a habilitación previa do Goberno para recuperar a nacionalidade española, cando a perdesen españois que non o fosen de orixe e a perda se producise por algunha das seguintes causas:

 • Os que por un período de tres anos utilicen exclusivamente a nacionalidade á que declarasen renunciar ao adquirir a nacionalidade española.
 • Os que entren voluntariamente ao servizo das armas ou exerzan cargo político nun Estado estranxeiro contra a prohibición expresa do Goberno.
 • Cando a sentenza firme declare que o interesado incorreu en falsidade, ocultación ou fraude na adquisición da nacionalidade española.

 

Lugar onde solicitar a recuperación da nacionalidade española

A presentación da solicitude ha de realizarse no Rexistro Civil do seu domicilio. Os Consulados de España realizan funcións de Rexistro Civil.

 

 

Obtención da solicitude 

Pode obter a solicitude no Rexistro Civil do seu domicilio ou Consulado.

 

Máis información

Ministerio de Xustiza: Como se recupera a nacionalidade?

Twitter@MAECgob

 • 18 abr @MAECgob * ¿Planeando viajar por #Europa esta #SemanaSanta? ⚕️ No te olvides de solicitar tu Tarjeta Sanitaria Europea ➡️… https://t.co/DWnjezkBIV
 • 18 abr @MAECgob * ¿Viajas al exterior esta #SemanaSanta? 🔎Consulta toda la ℹ️ sobre #visados, #sanidad, #divisas o #seguridad en tu… https://t.co/8Wm1zDREvS
 • 17 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: Invitamos a #EstadosUnidos a seguir trabajando conjuntamente con #España y con la #UniónEuropea en favor de la reforma p…
 • 17 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: #España rechaza la decisión de #EstadosUnidos de no renovar la suspensión del Título III de la Ley #HelmsBurton. Su apli…
 • 17 abr @MAECgob * España rechaza el anuncio por parte de #EEUU de la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton. La aplicación… https://t.co/iKfhorLnJX
 • 17 abr @MAECgob * 🇲🇿S.M. la Reina, acompañada del #SECIPIC @JPLaiglesia, realizará un viaje de #cooperación a #Mozambique del 28 al 3… https://t.co/mj56vjWMc1
 • 17 abr @MAECgob * RT @UEmadrid: ¿Todavía sin destino para Semana Santa? 📍 Te proponemos algunas ciudades españolas con un toque europeo ¡Apunta! 🇪🇸🇪🇺👇#descub…
 • 17 abr @MAECgob * RT @france_espagne: Informaciones prácticas de nuestra oficina de turismo @ES_FranceFR para los turistas 🇪🇸en París #SemanaSanta2019 #vacac…
 • 17 abr @MAECgob * 💼 ¿Buscas #empleo? 🌐 ¿Te interesaría trabajar en Organizaciones Internacionales? ↪️ ¡Echa un vistazo a todas las… https://t.co/n1V6nZ0tSx
 • 17 abr @MAECgob * El segundo turno del #START ya está en Mozambique para atender a los afectados por el ciclón #Idai 👩‍⚕️Logistas, p… https://t.co/qFYdZTtIuW
 • 17 abr @MAECgob * RT @AECID_es: ¿Buscas planes para estos días libres en #Bilbao? Puedes visitar la exposición Huellas del fotógrafo Miguel Lizana, en la que…
 • 17 abr @MAECgob * RT @JPLaiglesia: Reunión de trabajo con el Embajador del #Paraguay, Antonio Rivas, al término de su misión en España. Intercambio de parece…
 • 17 abr @MAECgob * RT @UeEspana: 📢 ¿Sabías que también puedes ser Erasmus+ en ciclos formativos no universitarios? Mira en este vídeo la experiencia de Edgar…
 • 17 abr @MAECgob * ‼️ ¡Recuerda! 📩 Si resides en el exterior pero estarás temporalmente en #España durante el #28A, podrás votar por… https://t.co/ydRchIMLWl
 • 16 abr @MAECgob * RT @JosepBorrellF: “Como haya un tercio de Diputados de Partidos nacionalpopulistas estaremos bloqueados. No podremos tomar ninguna decisió…

Destaque

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016