Registre civil
En el Registre civil s'inscriuen els fets concernents a l'estat civil de les persones i aquells altres que determina la llei.

Institucionalment, el Registre civil és únic. Conforme a l'article 10 de la Llei del Registre civil, el Registre civil està integrat pels registres municipals a càrrec del jutge de 1a instància, assistit del secretari; pels registres consulars, a càrrec dels cònsols d'Espanya a l'estranger, i pel Registre civil central.
 
A cada demarcació consular hi ha una oficina del Registre civil. Aquest organisme es divideix en quatre seccions: naixements i general, matrimonis, defuncions, i tuteles i representacions legals. Està integrat pels registres municipals a càrrec del jutge de primera instància, assistit del secretari; els registres consulars, a càrrec dels cònsols d'Espanya a l'estranger, i pel Registre civil central. Les oficines de cada demarcació consular remeten un duplicat de les inscripcions que s'hi practiquen al Registre civil central.
 
Els tràmits més freqüents que els espanyols residents a l'estranger realitzen en els registres civils consulars són els relatius a naixements, matrimonis, defuncions i nacionalitat:

 

Naixements

Els naixements d'espanyols a l'estranger seran inscrits en el Registre civil de l'oficina consular de la demarcació on es trobi el lloc en què es van produir.
 
La inscripció en el registre consular es realitza, normalment, mitjançant la transcripció de la certificació que hagi expedit el registre civil local del lloc de naixement.
 
Tanmateix, quan és competent un registre consular, si el promotor està domiciliat a Espanya, s'haurà de practicar abans la inscripció en el Registre central i, després, per trasllat, en el consular corresponent.
 
El formulari que cal omplir i presentar a les oficines consulars per inscriure un menor nounat és el full declaratori de dades, que es pot baixar des d'aquest enllaç.

 

Nom i cognoms

Les persones són designades pel seu nom i cognoms, corresponents a ambdós progenitors (l'ordre es pot invertir).


1. LA IMPOSICIÓ DEL NOM AL NOUNAT
En la inscripció s'expressarà el nom que es dóna al nascut, si bé no es podran imposar més de dos noms simples o d'un de compost. Quan s'imposin dos noms simples, aquests s'uniran per un guió.
No es pot imposar al nascut el mateix nom que ostenti un dels seus germans, tret que haguessin mort, així com tampoc la seva traducció usual a una altra llengua.


Llibertat d'elecció de nom:
Gairebé tots els noms són possibles conforme a la llei. Molts apel·latius familiars s'han convertit en noms propis que s'inscriuen com a tals en el Registre civil. Només seran rebutjats aquells noms que infringeixin determinades prohibicions establertes en la legislació.


Limitacions:
Queden prohibits els noms que, objectivament, perjudiquin a la persona, els que facin confusa la identificació (per exemple, provar d'imposar un cognom com a nom) i els que indueixin a error quant al sexe. Es considera que perjudiquen objectivament a la persona els noms propis que, per si mateixos o en combinació amb els cognoms, resultin deshonrosos, humiliants, denigrants o  contraris al decòrum, segons la fórmula utilitzada en els textos legals.


2. L'ORDRE DELS COGNOMS
La norma general és que el primer cognom d'un espanyol sigui el primer del pare, i el segon cognom el primer dels personals de la mare, encara que sigui estrangera, però l'article 109 del Codi civil preveu la possibilitat que els pares, de mutu acord, determinin que el primer cognom del nascut sigui el de la mare i el segon el del pare.

La sol·licitud dels pares per atribuir als seus fills nounats el primer cognom matern i el segon patern ha d'exercir-se abans de la inscripció.
L'ordre dels cognoms establert per a la primera inscripció de naixement determina l'ordre per a la inscripció dels posteriors naixements amb idèntica filiació. És a dir, si s'inverteix el cognom del primer fill, s'haurà de seguir aquest mateix ordre per a tots els fills que neixin després. Per la seva part, el fill, en assolir la majoria d'edat, pot també sol·licitar que s'alteri l'ordre dels seus cognoms.

En els supòsits de naixement amb una sola filiació reconeguda, aquesta determina els cognoms, i el progenitor que reconegui la seva condició pot determinar, el moment de la inscripció, l'ordre dels cognoms.


2.bis. ELS COGNOMS DE L'ADOPTAT
Conforme a l'article 204 del reglament del Registre civil, l'adoptant transmet el primer cognom als descendents. El canvi de cognoms per adopció assoleix als subjectes a la pàtria potestat de l'adoptat i també als altres descendents que expressament ho consentin (...).

Per la seva part, l'article 201 RRC estableix que l'adoptat per una sola persona tindrà l'ordre dels cognoms de l'adoptant. S'exceptuen els casos en què un dels cònjuges adopti el fill del seu consort, encara que hagi mort, i aquells en què l'única adoptant sigui dona. En aquest últim cas, es podrà invertir l'ordre amb el consentiment de l'adoptant i de l'adoptat si és major d'edat (...) Es presentarà dins dels dos mesos següents a la inscripció de filiació o, en el seu cas, a la majoria d'edat.


3. CANVI DE NOM O DE COGNOM
El procediment pel qual un ciutadà pot canviar els seus cognoms, l'ordre d'aquests o el seu nom es realitza en virtut d'un expedient instruït per l'encarregat del Registre civil del domicili de l'interessat (el registre civil consular corresponent, per a les persones residents a l'estranger). Resol aquest expedient el Ministeri de Justícia (Direcció general dels registres i del notariat). La inscripció del canvi de nom o cognoms es realitzarà, una vegada autoritzada, en el Registre civil on consti la inscripció de naixement. Pot trobar-se més informació en l'enllaç següent:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/ca/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/cambio-nombre-apellidos


Estrangers que adquireixen la nacionalitat espanyola
En la inscripció de naixement cal consignar el nom que aparegui en la certificació estrangera, tret que es provi la utilització habitual d'un nom diferent. Si el nom que consta en la certificació estrangera o l'utilitzat habitualment està inclòs en alguna de les limitacions establertes, s'haurà de substituir, conforme a les normes espanyoles, pel que triï l'interessat o el seu representant legal i, en darrer terme, per un d'imposat d'ofici.

En el cas de noms propis que constin en un sistema d'escriptura diferent al nostre (xinès, japonès, àrab, etc.) es consignaran mitjançant la seva transcripció o transliteració, de manera que s'aconsegueixi una adaptació gràfica i una equivalència fonètica. També en noms propis escrits amb caràcters llatins es podrien fer adaptacions ortogràfiques a petició de l'interessat per facilitar-ne l'escriptura i fonètica.

 

Emancipació i habilitació d'edat

No és habitual realitzar actes d'emancipació en oficines consulars, encara que certs tràmits  es poden iniciar en actes notarials que sí que poden atorgar-se a les oficines consulars. És recomanable consultar un advocat o un assessor jurídic especialitzat en aquests casos.


Modificació judicial de la capacitat de les persones
No és possible realitzar actes de modificació de capacitat personal en oficines consulars, encara que certs tràmits es poden protocol·litzar o formalitzar en actes notarials que sí que poden atorgar a les oficines consulars. És recomanable consultar un advocat o un assessor jurídic especialitzat en aquests casos.
 

Declaracions d'absència o mort
Les declaracions d'absència o mort es promouen davant de l'autoritat competent a Espanya. Certs actes de cooperació judicial o d'auxili registral es poden realitzar o iniciar a les oficines consulars.  És recomanable consultar un advocat o un assessor jurídic especialitzat en aquests casos.

 

Nacionalitat i veïnatge

La información relativa a la nacionalidad española la encontrará en el apartado Nacionalitat espanyola

Pàtria potestat, tutela i altres representacions que assenyala la llei.

 

Matrimoni

Qualsevol espanyol podrà contreure matrimoni dins o fora d'Espanya:

- Davant del jutge, alcalde o funcionari assenyalat pel Codi civil

- En la forma religiosa legalment prevista

 

També podrà contreure matrimoni fora d'Espanya d'acord amb la forma establerta per la llei del lloc de celebració. Els matrimonis d'espanyols celebrats a l'estranger s'inscriuen en el Registre consular corresponent al lloc on es produeixin.
 
La inscripció es realitzarà per transcripció de matrimoni celebrat d'acord amb la llei del lloc, o directament si el celebra el mateix encarregat del Registre civil consular.
 
Només es pot celebrar un matrimoni consular quan almenys un dels contraents sigui espanyol i si les lleis i reglaments de l'estat receptor no s'hi oposen.
 
El formulari que cal omplir i presentar a les oficines consulars per inscriure un matrimoni és el full declaratori de dades, que es pot baixar des d'aquest enllaç.

 

Defunció

Les defuncions d'espanyols produïdes a l'estranger també s'han d'inscriure en el Registre civil de l'oficina consular competent pel lloc en què es produeixin.


El document que caldrà presentar en aquesta oficina és el full declaratori de dades, que es pot baixar des d'aquest enllaç.

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país

Twitter@MAECgob

 • 20 feb @MAECgob * RT @SpainUN: La candidata 🇪🇸 al comité de la #CEDAW @anapelaez se encuentra en Nueva York esta semana promocionando su candidatura centrada…
 • 20 feb @MAECgob * El Día Mundial de la #JusticiaSocial busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a: 🚫 Erradicar… https://t.co/ie1F0rgMwe
 • 20 feb @MAECgob * RT @AlfonsoDastisQ: Con @DavidDavisMP, ministro británico, hemos tratado la marcha de las negociaciones  🇬🇧🇪🇺. Para España es esencial salv…
 • 20 feb @MAECgob * 📚 El SECIPIC @GarciaCasasF participa en @RAEinforma en la inauguración de la Convención Académica del #Judeoespañol… https://t.co/k3ElBufpIK
 • 19 feb @MAECgob * 🇧🇴#Bolivia: @AECID_es apoyará en 2018 la implementación de la política de protección social-comunitaria para las… https://t.co/x5kpWZ7Nki
 • 19 feb @MAECgob * 🇱🇹@AlfonsoDastisQ repasa la agenda bilateral y europea con el ministro de Asuntos #Exteriores de la República de… https://t.co/A0Dw1DX0GN
 • 18 feb @MAECgob * 🇯🇵 La @la2_tve lanza una programación especial con motivo del 150º aniversario de las relaciones diplomáticas entre… https://t.co/qtPMTl10yr
 • 18 feb @MAECgob * 🇮🇷Accidente aéreo en #Irán: lamentamos profundamente las informaciones sobre el accidente mortal de un avión comer… https://t.co/I07LITZPrY
 • 18 feb @MAECgob * Aquí te presentamos las nuevas vacantes de esta semana en #OrganismosInternacionales ¡Si tu perfil encaja, a por el… https://t.co/ZaFN0s345x
 • 18 feb @MAECgob * @sirjosevidal Hola, puedes consultar todas tus dudas sobre viajar al extranjero aquí: https://t.co/osYAG3ouzf Saludos y gracias
 • 18 feb @MAECgob * 🇳🇬#Nigeria:condenamos con la máxima firmeza el vil atentado perpetrado por tres terroristas suicidas el pasado vier… https://t.co/eXpulF84ol
 • 17 feb @MAECgob * RT @EmbEspIran: El martes, día 20 de febrero, el Ministro Dastis se desplazará a #Irán donde permanecerá hasta el jueves. Tiene previstas r…
 • 17 feb @MAECgob * RT @mapamagob: Seis Ministerios @MAECgob @minecogob @mapamagob @justiciagob @interiorgob @haciendagob firman el Plan de acción español cont…
 • 17 feb @MAECgob * RT @AlfonsoDastisQ: Pendientes de las noticias que nos llegan desde #Mexico. Estamos al lado de nuestros queridos amigos mexicanos. Nuestra…
 • 17 feb @MAECgob * La aportación española a la Coalición Global contra el #Dáesh ha permitido formar a 37.000 miembros de las fuerzas… https://t.co/AEVVJ32y7P
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática