Altres serveis consulars

Les Oficines Consulars també poden realitzar funcions notarials, prestar ajuda en la cerca de paradors, informar sobre el trasllat de cadàvers i restes mortals a Espanya, proporcionar el certificat d’antecedents penals, renovar el permís de conduir i fer la presentació telemàtica de l’IRPF i Patrimoni.

Funcions notarials

Les Oficines Consulars de carrera i Seccions Consulars de les Ambaixades d’Espanya a l’estranger tenen encomanat l’exercici de funcions notarials, d’acord amb el que disposa la normativa vigent (art. 5.f del Conveni de Viena sobre relacions consulars, de 24 d’abril de 1963; art. 11 i 734 del Codi civil; annex III del Reglament d’organització i règim del notariat, de 2 de juny de 1944).

 

A les ambaixades amb Secció Consular, les funcions notarials les exerceix, amb caràcter general, l’Encarregat dels Assumptes Consulars i, si no hi és, el funcionari diplomàtic en qui delegui el Cap de Missió.

 

Als Consolats de carrera, les funcions notarials corresponen al Cap d’Oficina, que les pot delegar en el Cònsol Adjunt o Cònsol.

 

Tanmateix, mai no poden ser delegades en el Canceller de l’Ambaixada o  Consolat.

 

Els Consolats Honoraris no estan autoritzats per fer aquestes funcions.

 

L’exercici de les funcions notarials comporta l’exercici de la fe pública en les mateixes condicions en què ho faria un Notari espanyol a Espanya. Cal recordar que, amb caràcter general, el desplegament de les funcions notarials exercides pel cònsol no té efectes reconeguts a l’Estat receptor. Per tant, aquestes funcions només es justifiquen quan l’objecte de la intervenció del Cònsol es trobi a Espanya o incideixi d’alguna manera en situacions juridicoprivades que hagin de veure amb Espanya, o quan els interessats siguin ciutadans connacionals del Cònsol (és a dir, espanyols).

 

En particular, la llei habilita els Cònsols espanyols a l’estranger a l’actuació en els supòsits següents:

 

• Autorització de poders notarials atorgats per ciutadans espanyols o estrangers quan el mandat tingui per objecte la realització a Espanya, per part del mandatari, de qualsevol actuació vàlida en dret. És l’instrument més freqüentment autoritzat pels cònsols.

 • Autorització de testament obert o tancat, que en principi només podran atorgar davant del cònsol els ciutadans espanyols (art. 734 CC). Els ciutadans estrangers que vulguin disposar testamentàriament de béns situats a Espanya hauran d’acudir, preferentment, a un notari local, que és qui pot realitzar correctament, si escau, un judici de capacitat conforme a la llei personal del testador.

 • Autorització d’instruments públics.  

• Expedició d’actes (de presència, referència, notorietat, dipòsit, etc.).

• Realització de testimonis per exhibició d’autenticitat de còpies de documents, testimonis de vigència de lleis i testimonis de legitimació de signatures.

 

Paradors

Els consolats d’Espanya podran ajudar en la cerca de nacionals espanyols a l’estranger, partint de les referències de què es disposi, sempre que la persona cercada s’hagi inscrit en el Registre de Matrícula Consular.

 

De la mateixa manera, es podran presentar a les oficines consulars sol·licituds de cerca de nacionals que resideixin a Espanya. Aquestes es tramitaran a través de la Direcció General d’Espanyols a l’Exterior i d’Assumptes Consulars i Migratoris.

 

En ambdós casos, les dades sobre el parador només es facilitaran si la persona cercada ho autoritza.

 

Defunció d’espanyols a l’estranger i trasllat de cadàvers i restes mortals a Espanya
Quan una ambaixada o un consolat tinguin coneixement de la mort d’un espanyol a l’estranger, provarà de localitzar els seus familiars més propers a fi de comunicar-los la notícia, assistir-los amb els tràmits i prestar-los la informació necessària.

 

En el cas que es tingui coneixement de la mort d’algun familiar o propparent de nacionalitat espanyola a l’estranger, s’haurà de contactar amb l’ambaixada o el consolat corresponent o amb la Subdirecció General de Protecció i Assistència Consular del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (telèfons: 91 379 17 00/ 91 379 16 10).

 

A partir d’aquest moment, seran exclusivament els familiars del mort els qui prendran les decisions sobre les actuacions i els tràmits que es poden dur a terme.

 

La repatriació d’un cadàver –decisió que correspon a la família– és un tràmit costós i complex per la quantitat de requisits que requereix la normativa internacional en sanitat i seguretat.

 

L’ambaixada o el consolat, a petició dels familiars de la persona difunta, podrà realitzar les actuacions següents:

  1. Facilitar el contacte amb empreses funeràries locals, que indicaran els costos i les possibilitats d’una inhumació local, una incineració local o el trasllat de les restes a Espanya (trasllat de cendres o trasllat de fèretre).
  2. Realitzar tots els tràmits pertinents davant de les autoritats locals i proporcionar tota la documentació necessària per autoritzar el trasllat del cadàver o de les cendres de la persona difunta.
  3. L’ambaixada o el consolat inscriurà la defunció del mort en el Registre Civil consular.
  4. En els casos en què hi hagi dubtes o circumstàncies sospitoses entorn de la mort d’un espanyol a l’estranger, les ambaixades i els consolats podran informar sobre el sistema policial i judicial local, així com proveir l’interessat d’una llista d’advocats si es vol recórrer a assistència lletrada, especialment en aquells països on les autoritats no admeten que terceres persones, incloses les mateixes autoritats consulars, intervinguin en la investigació de casos criminals.

 

Tanmateix, hi haurà actuacions que una ambaixada o un consolat no podrà realitzar:

  1. Les ambaixades i els consolats no podran accelerar ni agilitar aquells tràmits que corresponguin a les autoritats del país on s’ha produït la mort. Això és perquè els procediments relacionats amb el tractament i trasllat de restes varien en funció del país, de manera que en determinats casos no es podrà procedir a l’embalsamament o  la incineració dels cadàvers.
  2. L’ambaixada o el consolat no podrà sufragar els costos derivats de la mort, per la qual cosa els familiars s’hauran de fer càrrec dels costos de la inhumació o cremació. De la mateixa manera, no es pagarà el trasllat del cadàver a Espanya. Per això, se subratlla la importància, quan es viatja a l’estranger, de subscriure una assegurança que cobreixi la inhumació o cremació locals i, si escau, el trasllat a Espanya de les restes mortals, atesos els elevats costos dels trasllats.
  3. El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, conscient com n’és de complex i costós fer aquest tipus de tràmits, recomana als espanyols que viatgin a l’estranger subscriure prèviament una assegurança de viatge que cobreixi l’eventualitat de la seva mort a l’estranger durant el viatge. 

    

Certificats d’antecedents penals

Aquest document permet a una persona acreditar la mancança d’antecedents penals o, si escau, la seva existència. Els espanyols residents a l’estranger disposen de dues vies diferents per obtenir-lo:

 

- Per correu, mitjançant una sol·licitud adreçada al Registre Central de Penats i Rebels. Per a més informació sobre aquest procediment, consulteu directament al Ministeri de Justícia.  

 

- A través de l’Oficina Consular. Per a això caldrà presentar el DNI o passaport, emplenar un imprès de sol·licitud i designar un representant que reculli el certificat a Espanya a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà  del Ministeri de Justícia (c/ de la Bolsa 8, 28012 – Madrid) o a qualsevol de les seves gerències territorials. El document no es podrà expedir en cap cas a l’Oficina Consular.

 

En el cas que un ciutadà espanyol hagi estat detingut a l’estranger, el consolat a la demarcació del qual es trobi el centre penitenciari gestionarà de manera íntegra la sol·licitud del certificat d’antecedents penals.

 

Les persones de nacionalitat diferent de l’espanyola no podran sol·licitar aquesta certificació a través de les ambaixades i consolats d’Espanya, sinó que ho hauran de fer davant de les representacions diplomàtiques del seu país acreditades a Espanya.

 

Renovació del permís de conduir

Els qui hagin obtingut el permís de conducció al nostre país, resideixin fora de la Unió Europea i desitgin renovar-lo, hauran de presentar davant del corresponent consolat d’Espanya la documentació següent: 

- Taló-foto (es lliura gratuïtament al consolat).

- Dues fotografies de mida carnet (32 x 26 mm).

- Informe d’aptitud psicofísica, expedit per un centre autoritzat, amb fotografia, visat pel consolat i traduït a l’espanyol.

- Còpia del pagament de taxes que fixa la Direcció General de Trànsit (DGT) mitjançant transferència bancària que publica la DGT en aquest enllaç.  

Els majors de 70 anys estaran exempts del pagament de taxes.

 

Presentació telemàtica IRPF i Patrimoni

En l’actualitat, és possible realitzar des de l’estranger les declaracions de l’IRPF, de l’impost sobre el patrimoni i altres d’exigides per la normativa tributària, a través d’Internet.
 
Per a això, és requisit indispensable posseir un certificat electrònic per a tràmits davant de les administracions públiques. Si no en disposeu, podeu sol·licitar-lo a través de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Per acreditar la vostra identitat heu d’acudir a l’Oficina Consular   (INSTRUCCIONS PER A SUBSCRIPTOR-SOL·LICITANT DE CERTIFICAT ELECTRÒNIC.pdf).

El Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació recomana als interessats recollir la informació necessària per a la presentació telemàtica de declaracions directament de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que és l’entitat responsable.

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • Inscríbete en convocatorias UE
 • Convocatorias en la UE

Twitter@MAECgob

 • 26 set @MAECgob * RT @AMorenoBau: Un placer entregar el Premio Cooperación a la película mexicana 'Sin señas particulares' de @fernandavaladez. Gracias por r…
 • 26 set @MAECgob * La película hispanoamericana ‘Sin señas particulares’ de @fernandavaladez gana el VI Premio #Cooperación Española d… https://t.co/oRLxCuSRXm
 • 26 set @MAECgob * #Comunicado: El Gobierno de #España lamenta el trágico accidente aéreo ocurrido ayer por la noche en #Ucrania, y tr… https://t.co/DsCKqwBurf
 • 26 set @MAECgob * ¡Feliz Día Europeo de las Lenguas! 💬🇪🇺 El 26 de septiembre celebramos la diversidad cultural y lingüística de la… https://t.co/JpQ1sOslJJ
 • 26 set @MAECgob * Hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las #ArmasNucleares. En 2020 celebramos, además, el 50.º… https://t.co/Gb8e8Jz6n4
 • 26 set @MAECgob * 🎬🏆 Hoy tiene lugar la entrega del VI Premio #CooperaciónEspañola de @AECID_es en @sansebastianfes, con la participa… https://t.co/82WaGg5aiJ
 • 26 set @MAECgob * RT @cristinagallach: El #CambioClimatico exacerba los conflictos. De las 20 regiones en el mundo en grave crisis de seguridad, 13 son zonas…
 • 26 set @MAECgob * RT @desdelamoncloa: El PG, @sanchezcastejon, ha participado en la 75º Asamblea General de la ONU. En su intervención ha propuesto reforzar…
 • 25 set @MAECgob * RT @sanchezcastejon: La pandemia afecta a toda la humanidad y, además, está agudizando las desigualdades. Para reducir su impacto, debemos…
 • 25 set @MAECgob * 👥 Con @ONUMujeres, @ocdeenespanol , @UNCDF, @SweMFA, @GermanyDiplo y @SRE_mx. 🎯 Objetivo: abordar las reformas nec… https://t.co/RdVQtgDR2b
 • 25 set @MAECgob * #España organiza el próximo lunes un evento de Alto Nivel en el marco de la #AGNU sobre "Justicia Económica y Derec… https://t.co/9z5wtMDZbI
 • 25 set @MAECgob * El Presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, interviene en el Debate General del 75.º período de sesiones de la… https://t.co/kGcDpPilGj
 • 25 set @MAECgob * 📸 La ministra @AranchaGlezLaya, durante su participación en la reunión ministerial de la Alianza por el Multilatera… https://t.co/Uj3d7txxCd
 • 25 set @MAECgob * RT @AMorenoBau: Hoy nos hemos reunido con @SaveChildrenEs para conocer de primera mano su experiencia en materia de #salud, #nutrición y #e…
 • 25 set @MAECgob * 🗓 #Agenda 🔎 Ya puedes consultar en nuestra web las principales actividades en las que participará la ministra… https://t.co/SzcTSlu2iQ
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016