consejos de residentes
Consell de Residents a l'exterior
Els consells de residents espanyols (d’ara endavant, els “CRE”) són òrgans consultius de les oficines consulars, entenent com a tals tant els consolats generals pròpiament dits com les seccions consulars de les ambaixades,  en les qüestions d’interès per a la comunitat espanyola de residents a la seva demarcació. Desenvolupen les seves activitats en matèria de drets civils i laborals, acció educativa, social i cultural a favor dels espanyols que integren aquesta comunitat i la seva participació política a Espanya.
27/09/2016

• Eleccions per a la creació o renovació de consells de residents espanyols 2016:
D’acord amb la normativa aplicable, s’han celebrat eleccions per a la creació o renovació de consells de residents espanyols en diferents circumscripcions consulars durant els mesos de setembre de 2016 i març de 2017 en primera i segona convocatòria.
 
Fruit d’aquestes eleccions, s’han constituït consells de residents espanyols a les circumscripcions següents: Amsterdam, Asunción, Badia Blanca, Brussel·les, Buenos Aires, Canberra, Caracas, Còrdova, Dublín, Edimburg, Estocolm, Gènova, Ginebra, Guadalajara, Guatemala, L’Havana, La Paz, Lima, Managua, Melbourne, Mendoza, Mèxic, Monterrey, Montevideo, Montpeller, Mont-real, Nova York, Quito, Rio de Janeiro, Roma, Rosari, Salvador de Bahia, San José de Costa Rica, Santa Cruz de la Sierra, Santo Domingo, Santiago de Xile, São Paulo, Washington i Zuric.
 

REIAL DECRET 1960.2009, de 18 de desembre, pel qual es regulen els consells de residents espanyols a l’estranger.pdf  
 

Regulació dels CRE
Els CRE van ser creats pel Reial decret 1339/1987, de 30 d’octubre (BOE núm. 262, de 2 de novembre de 1987), sobre vies de participació institucional dels espanyols residents a l’estranger, que va ser desenvolupat per l’ordre del Ministeri d’Afers Exteriors, de 23 de febrer de 1988 (BOE núm. 53, de 2 de març de 1988), per la qual es regula la constitució, les funcions, l’elecció i el funcionament dels consells de residents espanyols a l’estranger. Fins a la promulgació de la Llei 4/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2006), no van tenir reconeixement legal. Avui estan regulats als articles 9, 12 i 13 de l’esmentada llei i al Reial decret 1960/2009, de 18 de desembre (BOE núm. 2, de 2 de gener de 2010).
 
Funcions, composició i reunions
Els CRE tenen les funcions d’assessorar el cap de l’Oficina Consular, adreçar a aquesta oficina el sentir i la preocupació de la comunitat espanyola, proposar mesures que puguin contribuir a millorar-ne l’atenció i constituir una via oberta perquè els espanyols a l’exterior puguin conèixer les mesures de les administracions públiques espanyoles que els afectin o exposar els seus problemes.
 
Hi pot haver un CRE a les demarcacions consulars on hi hagi més de 1.200 electors inscrits en el cens electoral de residents absents (d’ara endavant, el “CERA”).
 
Estan compostos per set, onze o quinze membres, segons si la comunitat espanyola a la demarcació consular té menys de quaranta mil persones, si en té entre quaranta mil una i vuitanta mil, o si supera aquesta xifra.
 
Són electors els espanyols residents a la demarcació consular que figurin inscrits al CERA.
 
Són elegibles els espanyols que figurin inscrits al CERA abans del terme del termini de presentació de candidatures. Una vegada convocades les eleccions pel cap de l’Oficina Consular, s’obre un termini de dos mesos per a la presentació de candidatures, que hauran d’estar avalades per la signatura de cert nombre d’electors.
 
La comissió electoral nomenada per a les eleccions garanteix la imparcialitat i l’objectivitat del procés electoral. La presideix el cap de l’Oficina Consular, i en formen part els representants de les llistes de candidats i membres elegits per les associacions o centres espanyols de la circumscripció. Entre altres funcions, la comissió electoral comprova l’admissibilitat o no admissibilitat de les llistes presentades, decideix la constitució de les taules, assenyala la data de la votació i resol tots els dubtes que sorgeixin en el desenvolupament del procés electoral. Si no es presenta cap llista, el cap de l’Oficina Consular anul·la la convocatòria i pot fer una nova convocatòria al cap de sis mesos.
 
El vot és directe, personal i secret, i es pot exercir personalment o per correspondència. Per al vot per correu cal adreçar-se a l’Oficina Consular amb temps suficient. El Consolat General comprova la condició d’elector del sol·licitant i la seva identitat, i li remet al seu domicili la documentació electoral necessària. El vot personal es duu a terme en una taula composta per un president i dos vocals, designats per sorteig entre els electors. Els representants de les candidatures poden nomenar dos interventors de taula amb veu però sense vot. La votació s’ha de celebrar entre els trenta i quaranta dies hàbils comptadors a partir de l’acabament del termini de presentació de llistes, i es desenvolupa en una única jornada.
 
Seran membres del CRE les persones que resultin elegides segons un sistema de representació proporcional amb aplicació d’un quocient electoral. En cas que s’hi presenti una única candidatura, només serà proclamada si en la votació, que s’haurà de celebrar en tot cas, obté el suport d’almenys un deu per cent de la xifra total d’electors.
 
El mandat té una durada de quatre anys, comptadors des de la data de la constitució del CRE, i els seus membres poden ser reelegits.
 
El CRE quedarà vàlidament constituït el dia de la seva primera reunió, que se celebrarà dins dels trenta dies següents a l’elecció i serà convocada pel cap de l’Oficina Consular. En aquesta reunió, el CRE elegeix d’entre els seus membres, per majoria absoluta, el president, i aquest designa el secretari. Després, el CRE es reunirà, almenys, una vegada cada quatre mesos i sempre que sigui convocat pel president, per iniciativa seva o a petició de tres membres o del cap de l’Oficina Consular. La normativa vigent no preveu la possibilitat que els CRE tinguin una oficina permanent. Encara que els càrrecs del CRE no són remunerats, el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, dins dels seus crèdits, aprova anualment un pressupost de despeses de funcionament perquè els CRE realitzin les seves activitats, incloent-hi partides com el lloguer d’una sala per celebrar les seves reunions quan no es pugui obtenir gratuïtament, despeses de desplaçament, allotjament i manutenció, comunicacions i material no inventariable; així mateix, es pot facilitar un equip informàtic si el CRE ho sol·licita.
  
El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior
El Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior, previst a l’article 10 de la Llei 40/2006, de 14 de desembre, de l’Estatut de la ciutadania espanyola a l’exterior, és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a través de la
 
Direcció General de Migracions
Té per finalitat garantir l’efectivitat del dret dels espanyols residents a l’exterior a participar en els assumptes que els concerneixen i promoure la col·laboració de les administracions públiques en matèria d’atenció a la ciutadania espanyola a l’exterior i persones retornades.
Segons prescriu l’article 11.1 del Reial decret 230/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Consell General de la Ciutadania Espanyola a l’Exterior, els seus consellers són elegits pels CRE, fins a un màxim de quaranta-tres, amb la distribució que determini el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, de manera proporcional al nombre d’espanyols inscrits al Cens Electoral de Residents Absents de cada país, segons les últimes dades publicades a Internet per l’Oficina del Cens Electoral.

 

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país

Twitter@MAECgob

 • 21 abr @MAECgob * Recomendación para españoles en #Nicaragua ▶️ Se recomienda extremar las precauciones y abstenerse de transitar cer… https://t.co/47LfK0OLa6
 • 20 abr @MAECgob * 🗺¿Cómo trabaja #CooperaciónEspañola en patrimonio cultural para el desarrollo? 🎥Te lo contamos en este vídeo… https://t.co/m5nDSoOUup
 • 20 abr @MAECgob * @_Javitus_ Hola Javi, te pasamos el enlace con la info: https://t.co/sR5LjVYsci #ViajaSeguroMAEC
 • 20 abr @MAECgob * RT @GarciaCasasF: He presentado en Comisión Coop @Congreso_Es presupuesto SECIPIC 2018. Agradezco intervenciones Grupos Parlamentarios. Tod…
 • 20 abr @MAECgob * RT @JorgeToledoAlb: 💬 Este año haremos un gran esfuerzo en el desarrollo de unas #ConsultasCiudadanas que impliquen a toda la ciudadanía es…
 • 20 abr @MAECgob * RT @JorgeToledoAlb: 💬 Hay que elogiar a los trabajadores de la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos de @MAECgob y de la REPER por la ma…
 • 20 abr @MAECgob * 🕹️¿Viajas al extranjero y vas a llevar el #dron? ☝️Recuerda que NO siempre está permitido: ✈️Consulta a tu aerolín… https://t.co/HFsoHeesuD
 • 20 abr @MAECgob * 🙌 Proyecto impulsado por @CooperacionESP premiado por en el Foro Mundial de Brasil. 🎯 ¿De qué se encarga? 🚰 Ejecuta… https://t.co/xBJkQR9Pxo
 • 20 abr @MAECgob * RT @WFP_es: Gracias Ministro @AlfonsoDastisQ por su interés en el trabajo de #WFP y el apoyo de #España para una respuesta humanitaria efic…
 • 19 abr @MAECgob * 🇱🇻 EL SEAE @JorgeToledoAlb se ha reunido con la Subsecretaria de Asuntos Europeos de #Letonia, @silkalna. Se han t… https://t.co/Vx48fYX3kI
 • 19 abr @MAECgob * RT @AlfonsoDastisQ: Hoy #Cuba inicia un importante cambio y tenemos confianza en que esta senda emprendida se traduzca en mejoras reales pa…
 • 19 abr @MAECgob * 🏛️Mañana en el @Congreso_Es : ✍️Comisión de Asuntos #Exteriores en la que se presentarán las líneas de acción del… https://t.co/01XVOhX5vu
 • 19 abr @MAECgob * 🍚 España colabora con el Programa Mundial de Alimentos para la existencia de esta base logística humanitaria que at… https://t.co/zpf6ZjWJKs
 • 19 abr @MAECgob * 🤝Hoy el ministro @alfonsoDastisQ visita en #LasPalmas la base logística del @WFP_es . ▶️Programa destacado de… https://t.co/pE9ZKOpbzT
 • 19 abr @MAECgob * RT @EmbEspEcuador: El Presidente del @PoderJudicialEs participa en XIX #CumbreJudicialIberoamericana en Quito. https://t.co/HKUnynC2Ft
 • TWITTER
 • FACEBOOK
 • YOUTUBE
 • FLICKR
 • Instagram
 • Twitter SpainMFA
 • BLOGS
 • ATLAS DE REDES SOCIALES
 • PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 • TRANSPARENCIA
 • MAEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática