Nacionalitat espanyola
En aquest apartat, es recullen les diverses maneres d’adquirir la nacionalitat espanyola, a més d’informació important sobre com es pot perdre i com conservar-la.
11/05/2018

Com s’adquireix la nacionalitat espanyola?

 

Modes d’adquisició

Les diverses maneres d’adquirir la nacionalitat són:

 

Nacionalitat per a espanyols d’origen

Són espanyols d’origen:  

 • Els nascuts de pare o mare espanyola.
 • Els nascuts a Espanya, quan siguin fills de pares estrangers i si almenys un dels pares ha nascut a Espanya (s’exceptuen els fills de diplomàtics).
 • Els nascuts a Espanya de pares estrangers, si cap dels dos no té nacionalitat (apàtrides) o si la legislació de cap dels pares no atribueix al fill una nacionalitat. En aquest cas, es pot fer un expedient en el Registre Civil del seu domicili per declarar la nacionalitat espanyola amb valor de simple presumpció.
 • Els nens nascuts a Espanya i dels quals no es conegui la identitat dels pares. Es presumeix que han nascut a Espanya els menors que tinguin, com a primer lloc d’estada conegut, el territori espanyol.
 • També són espanyols d’origen els menors de 18 anys que siguin adoptats per un espanyol. Si la persona adoptada té més de 18 anys, podrà optar per la nacionalitat espanyola d’origen en el termini de dos anys a partir de la constitució de l’adopció.

 

Nacionalitat per possessió d’estat

Té dret a la nacionalitat espanyola qualsevol persona que hagi posseït i utilitzat aquesta nacionalitat durant deu anys, de forma continuada, de bona fe (sense que tingui coneixement de la situació real, és a dir, que no és espanyola en realitat), partint d’un títol inscrit en el Registre Civil. La nacionalitat espanyola no es perdrà encara que s’anul·li el títol inscrit en el Registre Civil. La persona interessada ha d’haver mantingut una actitud activa en la possessió i la utilització de la nacionalitat espanyola: això vol dir que s’haurà d’haver comportat considerant-se a si mateixa com a espanyola, tant en el gaudi dels seus drets com en el compliment dels seus deures en relació amb els òrgans de l’Estat espanyol.

 

Nacionalitat per opció

L’opció és un benefici que la nostra legislació ofereix a estrangers que es troben en unes condicions determinades, perquè adquireixin la nacionalitat espanyola. Tenen dret a adquirir la nacionalitat espanyola per aquesta via:

 • Les persones que estiguin o hagin estat subjectes a la pàtria potestat d’una persona espanyola. Aquesta possibilitat caduca quan la persona interessada compleix 20 anys, tret que, per la seva llei personal, no adquireixi la majoria d’edat als 18 anys, cas en el qual el termini serà de dos anys des que adquireixi la majoria d’edat.
 • Les persones el pare o la mare de les quals hagués estat espanyol i hagués nascut a Espanya.
 • Les persones de les quals es determini la filiació (la determinació de la filiació significa fixar qui són els pares d’una persona) o el naixement a Espanya després que compleixin 18 anys. En aquest supòsit, el termini per optar a la nacionalitat és de dos anys des que es determina la filiació o el naixement.
 • Les persones que siguin adoptades per espanyols després dels 18 anys d’edat. En aquest cas, existeix el dret a optar fins que transcorri un termini de dos anys a partir de la constitució de l’adopció.

 

Nacionalitat per residència

Aquesta forma d’adquisició de la nacionalitat exigeix que la persona resideixi a Espanya durant deu anys de forma legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Hi ha casos en què es redueix el període de residència exigit. Són els següents:  

 • Cinc anys: per concedir la nacionalitat espanyola a les persones que hagin obtingut la condició de refugiades.
 • Dos anys: per als nacionals de països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial, Portugal o persones d’origen sefardita.
 • Un any:
  • Per a les persones que hagin nascut en territori espanyol.
  • Per a les persones que no van exercir degudament el seu dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció.
  • Per a les persones que hagin estat subjectes legalment a la tutela (sota la vigilància d’un tutor), guarda o acolliment (l’acolliment que permet reduir la residència legal a un any és aquell en què hi ha una resolució de l’entitat pública que tingui encomanada la protecció dels menors a cada territori, i els acolliments que estiguin reconeguts judicialment) d’una persona ciutadana o una institució espanyoles durant dos anys consecutius, fins i tot si continuen en aquesta situació en el moment de fer la sol·licitud.
  • Per a les persones que, en el moment de la sol·licitud, faci un any que estiguin casades amb una persona espanyola i no estiguin separades legalment o de fet.
  • Per al vidu o vídua d’una persona espanyola, si, en el moment de la mort del o la cònjuge, no hi havia separació de fet o judicial.
  • Per a les persones nascudes fora d’Espanya de pare o mare (també nascuts fora d’Espanya), avi o àvia espanyols, sempre tots ells originàriament haguessin estat espanyols.

 

Nacionalitat per carta de naturalesa

Aquesta forma d’adquisició de la nacionalitat té caràcter graciable i no està subjecta a les normes generals de procediment administratiu. L’atorga o no el Govern discrecionalment mitjançant un reial decret, després de valorar si hi concorren circumstàncies excepcionals.

 

Més informació

Ministeri de Justícia: Com s’adquireix la nacionalitat espanyola?

 

MOLT IMPORTANT:

 

PÈRDUA I CONSERVACIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA 

 

Com es perd la nacionalitat?

 Els espanyols perden la nacionalitat quan:  

 • Estan emancipats, resideixen a l’estranger i adquireixen voluntàriament una altra nacionalitat. Poden evitar perdre-la si, en el termini de tres anys, declaren la seva voluntat de conservar la nacionalitat. El fet d’adquirir la nacionalitat de països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial o Portugal no és suficient perquè es produeixi la pèrdua de la nacionalitat espanyola per aquesta causa.
 • Estan emancipats, resideixen a l’estranger i durant tres anys utilitzen exclusivament la nacionalitat que tenien atribuïda abans de l’emancipació. Poden evitar perdre-la si, en el termini de tres anys, declaren la seva voluntat de conservar la nacionalitat. El fet d’adquirir la nacionalitat de països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial o Portugal no és suficient perquè es produeixi la pèrdua de la nacionalitat espanyola per aquesta causa.
 • Els espanyols emancipats que tenen una altra nacionalitat, resideixen habitualment a l’estranger i renuncien voluntàriament a la nacionalitat espanyola.
 • En el cas d’espanyols que hagin nascut a l’estranger i siguin espanyols per haver nascut de pare o mare espanyols també nascuts a l’estranger, perden la nacionalitat espanyola si, en el termini de tres anys des de l’emancipació o majoria d’edat, no declaren la seva voluntat de conservar la nacionalitat espanyola.

 

Els espanyols que no ho siguin d’origen (per exemple, els que han adquirit la nacionalitat espanyola per residència) perden la nacionalitat espanyola si:

 

 • Després d’adquirir la nacionalitat espanyola, utilitzen durant un termini de tres anys la nacionalitat a la qual van renunciar en adquirir l’espanyola.
 • Entren voluntàriament al servei de les armes o exerceixen un càrrec polític en un estat estranger contra la prohibició expressa del Govern.
 • Una sentència declara que la persona interessada va incórrer en falsedat, ocultació o frau a l’hora d’adquirir la nacionalitat espanyola.

 

Lloc on es pot fer la declaració de conservació

 Els consolats espanyols a l’estranger fan funcions de registre civil.

 

Més informació

Ministeri de Justícia: Com es perd la nacionalitat?

 

 

RECUPERACIÓ DE LA NACIONALITAT

 

Com es recupera la nacionalitat?

Un cop s’ha perdut la nacionalitat espanyola, hi ha la possibilitat de recuperar-la (article 26 del Codi civil). Per fer-ho, cal complir els requisits següents:  

 • La persona interessada ha de ser resident legal a Espanya. Aquest requisit, però, no serà aplicable als emigrants ni als fills d’emigrants. A més, es pot ser dispensat d’aquest requisit pel ministre de Justícia quan es presentin circumstàncies excepcionals. (per exemple, persones que hagin dut a terme activitats benèfiques en favor d’interessos o associacions espanyoles, Ordre del Ministeri de Justícia d’11 de juliol de 1991, BOE de 24 juliol de 1991).
 • La persona interessada haurà de declarar davant de l’encarregat del Registre Civil la seva voluntat de recuperar la nacionalitat espanyola.
 • Caldrà inscriure la recuperació de la nacionalitat en el Registre Civil.

 

Quan és necessària l’habilitació prèvia del Govern per recuperar la nacionalitat espanyola?

És necessària l’habilitació prèvia del Govern per recuperar la nacionalitat espanyola quan l’hagin perdut persones espanyoles que no ho eren d’origen i la pèrdua s’hagi produït per alguna de les causes següents:

 • Quan les persones, per un període de tres anys, utilitzin exclusivament la nacionalitat a la qual van declarar que renunciaven en adquirir la nacionalitat espanyola.
 • Quan les persones entrin voluntàriament al servei de les armes o exerceixin un càrrec polític en un estat estranger contra la prohibició expressa del Govern.
 • Quan una sentència ferma declari que la persona va incórrer en falsedat, ocultació o frau a l’hora d’adquirir la nacionalitat espanyola.

 

Lloc on es pot sol·licitar la recuperació de la nacionalitat espanyola

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer en el Registre Civil on es tingui el domicili. Els consolats d’Espanya fan les funcions de Registre Civil.

 

Obtenció de la sol·licitud

Es pot obtenir la sol·licitud en el Registre Civil on es tingui el domicili o en un consolat.

 

Més informació

Ministeri de Justícia: Com es recupera la nacionalitat?

Twitter@MAECgob

 • 06 des @MAECgob * RT @sanchezcastejon: Hoy miles de personas salen a las calles de Madrid en la #MarchaPorElClima, un llamamiento a la acción urgente de los…
 • 06 des @MAECgob * RT @CasaAsia: Hoy se ha inaugurado el #ASEMFest 2019 en el @BOZARbrussels de Bélgica con la actuación de: “Saiyuki, Journey to the West”, u…
 • 06 des @MAECgob * RT @SpainOSCE: @SEAEXValenzuela participa en evento paralelo de juventud @Slovakia_OSCE junto @gremingerosce promocionando #perspectives20…
 • 06 des @MAECgob * 🌎💚 Encuentro en la #COP25 con la participación de @AECID_es, investigadores del @IHCantabria @unican, y representan… https://t.co/vFwyhNUAgy
 • 06 des @MAECgob * #NdeP: El @SEAEXValenzuela ha participado en #Bratislava en el Consejo Ministerial de la @OSCE #OSCEMC19, y ha reit… https://t.co/8MaxeOmhHM
 • 06 des @MAECgob * La @AECID_es activa el convenio de emergencias con @_CARITAS para una intervención de urgencia en #Mali 🇲🇱 por 150… https://t.co/r1V6cEqSWA
 • 06 des @MAECgob * 🌊 Entre 1901 y 2010, el nivel del mar ha ascendido 19 centímetros 🏖️ ¡Debemos atajar la #EmergenciaClimática antes… https://t.co/mrP15wm9MJ
 • 06 des @MAECgob * ¿Eres #periodista y te interesa la temática del #CambioClimático? ¡No te pierdas el evento organizado por el progr… https://t.co/QCaOPp6mWX
 • 06 des @MAECgob * Los #ODS de la #Agenda2030 guían los esfuerzos del @MAECgob por una acción exterior más #sostenible. 🔎 Explora cóm… https://t.co/Hg5wcRwEoS
 • 06 des @MAECgob * ¡Feliz #DíadelaConstitución! ¿Sabías que la #ConstituciónEspañola es una de las más jóvenes y modernas del mundo?… https://t.co/8jj2m7lO0v
 • 05 des @MAECgob * La @AECID_es realiza una aportación de 25.000 € al llamamiento de emergencia realizado por la @ifrc para ayudar a… https://t.co/OCMiMiFPiI
 • 05 des @MAECgob * RT @SEAEXValenzuela: Participo en el XXVI Consejo Ministerial @osce. #España comprometida con la #seguridad, la #cooperación europea y la p…
 • 05 des @MAECgob * 🇲🇷 España ha recibido con consternación la noticia del naufragio a la altura de #Nuadibú en el que han perdido la v… https://t.co/RrKvUeesJi
 • 05 des @MAECgob * RT @CooperacionESP: #Newsletter 🚀Lanzado el último Boletín Informativo de la @CooperacionESP del año #2019. Consúltalo aquí 👉 https://t.co
 • 05 des @MAECgob * RT @AECID_es: Encuentro "La gestión de riesgos en el contexto de cambio climático" con la participación de la #AECID #COP25 🗓️ 06/12 🕖…

Destacats

 • Inscríbete en el Registro de Viajeros
 • Recomendaciones de Viaje
 • Fichas por país
 • Cuenta de Twitter del Ministerio en Inglés
 • Blog del Ministerio
 • ATLAS
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • MAUC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAUC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAUC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016