Kriteret e hyrjes në Spanjë

​Ky kapitull përfshin kushtet e ndryshme në fuqi për hyrjen në territorin spanjoll.

30/03/2017
´Hyrja në Spanjë për një qëndrim në afat kohor jo më të gjatë se 90 (nëntëdhjetë) ditë brënda gjashtë muajve, është subjekt i kritereve të vendosura sipas Rregullores (BE) 2016/399 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të datës 9 mars 2016, sipas së cilës vendoset një Kod standartesh të Bashkimit Evropian në lidhje me kalimin e personave në kufijtë e Zonës Schengen).
 
Të jeni të pajisur me një pasaportë ose dokument udhëtimi të vlefshëm dhe në fuqi
Dokumenti duhet të jetë i vlefshëm deri ne tre muaj pas datës së planifikuar të largimit nga territori i Shteteve Anëtare dhe duhet të jetë lëshuar brenda dhjetë viteve të mëparshëm. Qytetarët e çdo shteti të Bashkimit Europian, Zvicra, Norvegjia, Islanda dhe Lihtenshtajni kanë nevojë vetëm për Dokumentin Kombëtar të Identitetit ose pasaportë të vlefshme. Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda nuk i përkasin zonës së Shengenit dhe kërkojnë një pasaportë. Në rastin e një të mituri dhe të udhëtimit me Kartë Identitetit, ky duhet të shoqërohet me lejen e prindërve.
 
Te jeni të pajisur me vizë të vlefshme dhe në fuqi
Ky kriter kërkohet për shtetasit e vendeve të treta të përfshira në listën e vendeve qe i nënshtrohen kërkesës per viza për kalimin e kufijve te jashtëm, gjithmonë nëse ata nuk zotërojnë një leje qëndrimi të vlefshme ose një vizë të vlefshme afatgjatë të lëshuar nga një Shtet tjetër Anëtar.

Të huajt që zotërojnë një leje qëndrimi të vlefshme ose një vizë të vlefshme afatgjatë të lëshuar nga një shtet tjetër i Shengenit mund të qarkullojnë për një maksimum prej 90 ditësh, në çdo periudhë prej 180 ditësh, nëpërmjet territorit të shteteve të tjera të Shengenit, me kusht që ato të jenë të pajisur me një pasaportë ose dokument udhëtimi të vlefshëm dhe në fuqi, të argumentojnë qëllimin dhe kushtet e qëndrimit të tyre si dhe mjete financiare të mjaftueshme për të mbajtur veten gjatë periudhës së qëndrimit në Spanjë dhe të vërtetojnë që nuk paraqesin asnjë rrezik për shëndetin publik, rendin publik, sigurinë kombëtare ose marrëdhëniet ndërkombëtare të Spanjës apo shteteve të tjera me të cilat Spanja ka nje marrëveshje. Gjithashtu, atyre do t'u kërkohet që të mos jenë të përfshirë në listën kombëtare të personave të papranueshëm të Shtetit Anëtar në fjalë.
 
Në çdo rast, kontrollet e policisë mund të refuzojnë hyrjen (edhe nëse keni pasaporte të vlefshme dhe / ose vizë) në rastet e mëposhtme:
 
-  Udhëtime me karakter turistik ose privat.
Në keto raste mund të kërkohet dorëzimi i njërit nga dokumentat në vijim:
1.  Dokumentin që vërteton banesën ose letrën e ftesës nga një individ, nëse qëndron në shtëpinë e tij, lëshuar nga stacioni i policisë që korrespondon me vendbanimin e tij.
E rëndësishme: Në asnjë rast ftesa nuk zëvëndëson vërtetimin nga ana e të huajit për plotësimin e kritereve të tjera të kërkuara për hyrjen.
2.   Konfirmimi i rezervimit të një udhëtimi të organizuar, me itinerarin.
3.   Biletë kthimi ose e turit turistik
 Për vërtetimin e mjeteve ekonomike, do të merren parasysh dispozitat e Urdhrit PRE / 1282/2007, të datës 10 maj, mbi mjetet ekonomike, zotërimi i të cilave duhet të vërtetohet nga të huajt për të hyrë në Spanjë. Shuma minimale për t'u vërtetuar është 73.59 euro për person në ditë, me një minimum prej 661.50 euro ose ekuivalentin e saj ligjor në monedhe të huaj.
 
- Udhëtime me karakter profesional, politik, shkencor, sportiv ose fetar ose për motive të tjera.
Mund të kerkohet paraqitja e ndonjë prej dokumentave në vijim:
1. Ftesa e një kompanie ose autoriteti për të marrë pjesë në mbledhjet, konventat etj., me natyre tregtare, industriale etj.
2. Dokument që vërteton ekzistencën e marrëdhënieve tregtare, industriale, etj.
3. Karta hyrëse për në panaire, kongrese, konventa, etj.
4. Ftesa, karta të hyrjes, rezervime ose programe ku mundësisht të pasqyrohen, emri i organit ftues, kohëzgjatja e qëndrimit ose çdo lloj dokumenti tjetër që tregon qëllimin e vizitës.
 
- Udhëtime studimi ose lloj tjetër trajnimi.
Mund të kërkohet paraqitja e ndonjërit prej dokumentave të mëposhtëm:
1. Dokumenti i regjistrimit në një qëndër mësimore për të marrë pjesë në kurse teorike dhe praktike formimi/edukimi.
2. Çertifikata përkatëse për kurset e ndjekura.
Në raste të veçanta, paraqitjen e çertifikatave mjekësore të kërkuara nga Ministria e Punëve të Brendshme, në marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Çështjeve të Konsumatorit dhe të Punës dhe Emigracionit, ose në zbatim të rregulloreve të Bashkimit Evropian. Kërkesa për pajisjen me këto çertifikatave do të komunikohet sa më shpejt që të jetë e mundur dhe brenda një kohe të mjaftueshme.
 
Të mos jetë sukjekt i nje ndalimi hyrje (regjistruar ne S.I.S [Sherbimi i Informacionit Shengen] ose në Regjistrin Kombetar).
 
Përbëjnë shkak të ndalimit të hyrjes rastet kur:
1. Kanë qënë më parë të dëbuar ose kthyer nga Spanja ose nga një shtet Shengen.
2. U është ndaluar hyrja shprehimisht për aktivitete në kundërshtim me interesat e Spanjës apo të drejtat e njeriut ose për lidhje të dukshme me organizatat kriminale.
3. Të jetë në kërkim ndërkombëtar për arsye kriminale.
4. Të përbëjë një rrezik për shëndetin publik, rendin publik, sigurinë kombëtare ose marrëdhëniet ndërkombëtare të Spanjës ose të shteteve të tjera me të cilat Spanja ka një marrëveshje për këtë çështje..
5. I kanë shpenzuar 90 ditët e qëndrimit në një periudhe prej 180 ditësh. 

Twitter@EmbEspAlbania

 • 23 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: #OportunidadesUE 🇪🇺💼 ¿Sabes cómo preparar una entrevista de trabajo para la #UE? ¡Ahí van algunos consejos! 👇 ➡️ Documéntate…
 • 22 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇺 Y para conocer las últimas oportunidades de #empleo en la #UE, ¡descubre el nuevo portal del @MAECgob! ↪️ https://t.co/u13
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: 5️⃣ Act to achieve a just, sustainable, climate neutral and digital world ♻️📶 ➡️ Defence of human dignity and the #2030Agend…
 • 18 sep @EmbEspAlbania * The Spanish Government is committed to #equality in employment and works nationally 🇪🇸 and internationally 🌍 to fos… https://t.co/R2jxt2vZZI
 • 18 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: El Gobierno está comprometido con la #igualdad en el empleo y trabaja a nivel nacional 🇪🇸 e internacional 🌎 para favorecer el…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @SpainMFA: The Beijing Declaration and Platform for Action mobilized governments and civil society to take action to achieve #GenderEqua…
 • 15 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se celebra el 25.º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Con ocasión de #Beijing25, en #Mirada…
 • 11 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇺🇳 La semana que viene arranca el 75.º período de sesiones de la Asamblea General de la @ONU_es, señalando el 75.º aniversario…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🇪🇸🤝🌍 Los #cooperantes españoles trabajan en 95 países de todo el mundo, ayudando a las poblaciones más vulnerables. ▶️ En el…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: 🔴 EN DIRECTO No te pierdas el acto con el que celebramos el Día de las Personas Cooperantes en honor a los y las profesionale…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el #DíaDelCooperante con una videoconferencia presidida por SSMM los Reyes con la que podremos conocer la labor…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy celebramos el Día de las Personas #Cooperantes 🤝. Con ocasión de la efeméride, en #MiradasAlExterior hablamos con varias…
 • 08 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ¡Lanzamos el reto #EchaUnCable🔌 por el #DíaDelCooperante para mostrar el trabajo de todos por un 🌍 mejor! La #SECI @AMorenoBa…
 • 04 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: Hoy se ha celebrado, con la asistencia de la ministra @AranchaGlezLaya y de las Secretarias de Estado @AMorenoBau y @cristinag…
 • 02 sep @EmbEspAlbania * RT @MAECgob: ▶️ Ya puedes ver el vídeo resumen de la recepción hoy en el Palacio de Santa Cruz a la futura 72.ª promoción de la #CarreraDip…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016