HONDERD JAAR SPAANSE AMBASSADE IN HET KONINKRIJK BELGIË 1921-2021

• Dit jaar worden de verheffing tot Ambassade van de legatie van Spanje in België en de legatie van België in Spanje, respectievelijk op 21 en 24 januari 1921, herdacht. Op dezelfde datum werd dhr. Rodrigo de Saavedra y Vinent, Markies van Villalobar, benoemd tot eerste Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België.

• Doorheen het jaar worden er diverse herdenkingsactiviteiten en evenementen gepland in samenwerking met onze Belgische tegenhangers. Dit ter herdenking van de vriendschap, solidariteit en samenwerking tussen de twee landen en de mijlpalen, gebeurtenissen en historische figuren die als brug tussen de twee naties hebben gediend, en dit vanaf de Eerste Wereldoorlog tot vandaag.
 
29/01/2021
image1.jpg
image2.jpg


TWEE HISTORISCHE MIJLPALEN IN DE BILATERALE BETREKKINGEN
In 2021 herdenken we de honderdste verjaardag van twee mijlpalen in de bilaterale betrekkingen tussen beide landen: (1) de verheffing tot Ambassade van zowel de Spaanse diplomatieke legatie in Brussel, met de daaruit voortvloeiende benoeming van de Markies van Villalobar tot eerste Ambassadeur van Spanje in het Koninkrijk België (op 21 januari 1921), als van de Belgische diplomatieke legatie in Madrid (op 24 januari 1921); en (2) de reis van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin van België naar Spanje, van 1 tot 4 februari 1921. Het werd breed besproken in de Belgische en Spaanse media, waarbij de aandacht werd gevestigd op de hartelijke ontvangst door het volk en de hartelijkheid en harmonie tussen beide koningshuizen.
De periode tussen de jaren van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de eerste naoorlogse jaren is ongetwijfeld een van de meest positieve en meest medeplichtige fasen in de geschiedenis van de bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België sinds de oprichting van het huidige Koninkrijk België in 1830.
Onder de buitengewone omstandigheden die hebben geleid tot de toenadering tussen de regeringen en de publieke opinie van beide staten, is het vermeldenswaard, enerzijds, de belangrijke rol die Spanje als neutrale staat heeft gespeeld bij de bescherming van de integriteit, belangen en instellingen van het Belgische volk tijdens de Duitse bezetting gedurende de gehele Eerste Wereldoorlog, die in het Belgisch bewustzijn vaststaat als een van de donkerste episodes in hun geschiedenis; en, anderzijds, de beslissende rol die dhr. Rodrigo de Saavedra y Vinent heeft gespeeld. D. Rodrigo de Saavedra y Vinent, Markies van Villalobar (Madrid, 1864- Brussel, 1926), die aan het hoofd zat van de Spaanse diplomatieke legatie in die periode, heeft met zijn inzet, toewijding en moed, de solidariteit en het diplomatiek en humanitair engagement van Spanje ten opzichte van België weten te belichamen.
Zoals nogmaals werd benadrukt ter gelegenheid van het eerbetoon dat op 16 mei 2018 in de officiële residentie van de Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België werd georganiseerd aan de Markies van Villalobar, in het kader van de officiële herdenkingen van het eeuwfeest van de Eerste Wereldoorlog in België, of, meer recentelijk, tijdens de tentoonstelling die Patrimonio Nacional de España afgelopen 2019 organiseerde in het Koninklijk Paleis in Madrid, "Brieven aan de Koning. Alfonso XIII's Humanitaire Bemiddeling in de Groote Oorlog", schrijft de geschiedschrijving aan Villalobar toe dat hij duizenden levens heeft beschermd of gered door zijn diplomatieke en humanitaire acties. Het is voornamelijk op te merken via het Belgische "Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit" en de Amerikaanse "Commission for Relief in Belgium", waarvan hij beschermheer en mecenas was, samen met zijn Amerikaanse tegenhanger - Ambassadeur Brand Whitlock - (tot de intrede van de VS in de Grote Oorlog) en zijn Nederlandse tegenhanger - Gevolmachtigd Minister Maurits van Vollenhoven.
Niet voor niets werd hij in die tijd door de publieke opinie “de verdediger” of zelfs “de beschermer van de Belgen" genoemd. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij talrijke huldeblijken, waaronder de benoeming tot ereburger of soortgelijke onderscheidingen door de meeste Belgische steden. In de Belgische Senaat staat een borstbeeld van hem en er zijn verschillende openbare plaatsen in België naar hem genoemd of aan hem gewijd, met name in de Belgische hoofdstad: de gedenkplaat die werd aangebracht in het hoofdkwartier van de Spaanse Legatie tijdens de Grote Oorlog (Archimedestraat 11, Brussel); het monument en de straatnaam naast het Hertoginnedal (waar hij in 1917 een belangrijke liefdadigheidsactie organiseerde om geld in te zamelen voor oorlogswezen); of de tramhalte die zijn naam draagt in de centrale laan van Tervuren.
EEN EEUW AAN VRIENDSCHAP, SOLIDARITEIT EN SAMENWERKING TUSSEN SPANJE EN BELGIË, TWEE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE, GEALLIEERDEN EN ACTIEF OP INTERNATIONAAL NIVEAU
De rode draad van vriendschap en solidariteit tussen de twee landen volgend, werd in 1927 de Société Espagnole de Bienfaisance en Belgique - (de Spaanse Maatschappij van Weldadigheid in België) opgericht, een vereniging zonder winstoogmerk met als "doel het helpen en verlenen van materiële en morele hulp aan alle Spanjaarden die zich in België bevinden en in nood verkeren". De vereniging is in 2020 nieuw leven ingeblazen om in te spelen op actuele uitdagingen en behoeften, met betrekking tot jongeren, innovatie en ondernemerschap of genderkwesties.
In de periode 1936-1939 hebben de Spaanse burgeroorlog en de nasleep daarvan een internationale solidariteitsbeweging op gang gebracht, waaraan de Belgische samenleving niet vreemd was. Tijdens deze oorlog, kwamen meer dan 5.000 Spaanse kinderen in België aan, "de kinderen van de oorlog", die hartelijk verwelkomd werden door Belgische families en organisaties. België was ook een gastland voor vele Spanjaarden die tijdens de oorlog en het regime van Franco verbannen waren, waaronder Josep Carner i Puig-Oriol, "de prins van de Catalaanse dichters" en Spaans diplomaat, die zelfs secretaris van de Ambassade was in 1936-1937. Hoewel in een vroegere periode, vindt men ook Francesc Ferrer i Guàrdia, een vooraanstaand vrijdenker en voorloper van de moderne pedagogie. Op 5 november 2021 zal het 110 jaar geleden zijn dat het monument te zijner ere werd opgericht aan de Franklin Rooseveltlaan, tegenover het hoofdgebouw van de Université Libre de Bruxelles, gefinancierd dankzij een populaire geldinzameling. In 1990 werd een identieke replica ingehuldigd in het Montjuïc Park, te Barcelona.
 België is nu nog steeds een van de aantrekkelijkste landen voor Spanjaarden als we denken aan nieuwe mogelijkheden om in het buitenland te wonen en te werken. Naar schatting wonen er echter meer dan 100.000 Spanjaarden of burgers van Spaanse origine in het land, van wie velen belangrijke functies bekleden in verschillende sectoren.
Zo ook viert de Spaanse toeristische dienst in België dit jaar de 70e verjaardag van zijn aanwezigheid in België. Het fenomeen was van groot belang en heeft bijgedragen tot het weven van een affectieve band van België met Spanje. Als hoogtepunt, bezochten in 2019 maar liefst 2,5 miljoen Belgen Spanje, wat bijna 25% van de Belgische bevolking vertegenwoordigt.
De nieuwe stromen van bezoeken en uitwisselingen van personen, bedrijven en instellingen zijn vandaag de dag een weerspiegeling van deze belangengemeenschap die kenmerkend is voor twee moderne samenlevingen, en dit in alle sectoren van de economie, met name in die met een grotere toegevoegde waarde op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie, zoals blijkt uit instellingen als de Officiële Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg en de Belgische Kamer van Koophandel in Spanje. België plaatste zich in 2019 op de negende plaats van landen waarnaar geëxporteerd wordt. De Vereniging van Spaanse Wetenschappers in België (CEBE) heeft de afgelopen jaren ook belangrijk werk verricht om de banden tussen beide landen op dit gebied nauwer te hechten, vooral bij de nieuwe generaties wetenschappers.
Ook op cultureel, wetenschappelijk en onderwijsgebied zijn de betrekkingen zeer nauw en vruchtbaar geweest. Het Instituto Cervantes in Brussel viert zijn 30-jarig bestaan in België, en het Departement Onderwijs van de Ambassade bevordert al tientallen jaren de onderwijsbetrekkingen tussen de twee landen. Van bijzonder belang zijn de Spaanse Taal- en Cultuurklassen (Aulas de Lengua u Cultura Españolas, ALCE) die over heel België verspreid zijn en waar duizenden kinderen van Spaanse afkomst contact hebben kunnen houden met de Spaanse taal en cultuur. Op deze manier onderhouden zij de aanwezigheid van en de belangstelling voor onze taal en cultuur in de Belgische scholen die hen ontvangen. Op het gebied van het Hispanisme, dat over een belangrijk netwerk van onderzoekers en verenigingen beschikt, zijn noemenswaardig de Duques de Soria-prijzen voor Hispanisme, die om de twee jaar worden uitgereikt. Ze belonen de beste masterscripties in filologie of letterkunde van deze die aan een van de zeven grote Belgische universiteiten zijn uitgevoerd met studies over taal, letterkunde of geschiedenis van Spanje. Alsook, het Casal Català en de Euskal Etxea in Brussel bieden respectievelijk Catalaanse en Baskische lessen aan honderden Belgische studenten per jaar. Wat haar betreft, is de Vereniging van de Vrienden van de Stichting Karel van Antwerpen in 2020 gereactiveerd geweest om de culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen Spanje en België te bevorderen. Zij is in nauwe verbindingen met de gelijknamige Stichting, met zetel in Madrid.
Deze geest van vriendschap en solidariteit komt ook tot uiting op het internationale toneel, waar België en Spanje een gemeenschappelijke visie en standpunten delen over onderwerpen die op de wereldagenda staan, zoals de mensenrechten, initiatieven tegen de doodstraf, een doeltreffend genderbeleid, de strijd tegen armoede of de noodsituatie van de klimaatverandering. Dit blijkt uit de werkzaamheden en initiatieven in het kader van de Ontwikkelingsagenda 2030 van de Verenigde Naties en in andere internationale fora, onder meer die welke gewijd zijn aan veiligheid, zoals de NAVO, of de strijd tegen het terrorisme.
De COVID-19-pandemie vormde een nieuwe gemeenschappelijke uitdaging, waarbij beide landen, binnen de EU en op wereldschaal, blijk hebben moeten geven van dezelfde waarden van vriendschap, solidariteit en samenwerking om de gevolgen te verzachten en doeltreffende behandelingen te vinden. Beide landen hebben uitgeblonken in verschillende onderzoeksprojecten om het virus te behandelen. Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna is een partnerschap aangegaan met het Spaanse farmaceutische bedrijf Rovi in Madrid om zijn vaccin vanaf januari 2021 op grote schaal te produceren en te distribueren, terwijl de Pfizer-fabriek in Puurs (België) de eerste grote fase van de grootschalige productie en distributie van dit vaccin in heel Europa vanaf december 2020 op zich heeft genomen.
Afhankelijk van de ontwikkeling van de gezondheidscrisis zullen de verschillende aspecten van de werkagenda tussen de twee regeringen en het programma van herdenkingsevenementen worden aangekondigd.
Brussel, 29 januari 2021

Twitter@EmbEspBelgica

 • 20 oct @EmbEspBelgica * L'@ULBruxelles et l'@EmbEspBelgica présentent un séminaire et événement d’hommage consacré au poète et diplomate ca… https://t.co/k0WVj2DFy3
 • 20 oct @EmbEspBelgica * La @ULBruxelles y la @EmbEspBelgica presentan un seminario y acto de homenaje dedicado al poeta y diplomático catal… https://t.co/tHumTZ3ssQ
 • 20 oct @EmbEspBelgica * De @ULBruxelles en de @EmbEspBelgica organiseren een seminarie en eerbetoon gewijd aan de Catalaanse dichter en dip… https://t.co/XnftETKnmm
 • 19 oct @EmbEspBelgica * Vandaag heeft Staatssecretaris voor Europese Unie, @JuanGBarba, deelgenomen aan de Raad Algemene Zaken in Luxemburg… https://t.co/zdY5MjRMD9
 • 19 oct @EmbEspBelgica * Aujourd'hui, le Secrétaire d'État à l'Union Européenne, @JuanGBarba, a assisté au Conseil des Affaires Générales au… https://t.co/UF38IjihJ5
 • 19 oct @EmbEspBelgica * Hoy, el Secretario de Estado para la Unión Europea, @JuanGBarba, ha asistido al Consejo de Asuntos Generales, en Lu… https://t.co/PPhCNBz8Am
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @BelgiumEU: 🤝 Tonight 🇧🇪 Belgian PM @alexanderdecroo & 🇪🇸 Spanish PM @sanchezcastejon met in #Madrid, strengthening 🇧🇪🇪🇸- bonds. Durin…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @alexanderdecroo: Bon entretien avec le Premier ministre @sanchezcastejon à Madrid. La Belgique et l'Espagne ont noué des liens sur l'i…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @sanchezcastejon: España y Bélgica tienen una relación firme, basada en la confianza. En la reunión con su PM, @alexanderdecroo, hemos t…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * RT @desdelamoncloa: El PG, @sanchezcastejon, ha visitado junto al PM de Bélgica, @alexanderdecroo, las instalaciones de @IndraCompany en Ma…
 • 18 oct @EmbEspBelgica * Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en Samenwerking, neemt vandaag deel aan de Raad Buitenlandse Zaken i… https://t.co/zDD50zQZtQ
 • 18 oct @EmbEspBelgica * Le Ministre des Affaires Étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, @jmalbares, assiste aujourd'hui au… https://t.co/UG829yjjg1
 • 18 oct @EmbEspBelgica * El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, @jmalbares, asiste hoy al Consejo de Asuntos Exteri… https://t.co/yGhvWt7PQC
 • 18 oct @EmbEspBelgica * @EUNIC_Brussels presentará los 19 y 20 de octubre en @BozarBrussels el seminario 𝘛𝘩𝘦 𝘍𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘓𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨, sobre el fut… https://t.co/GZRZwJvq1B
 • 17 oct @EmbEspBelgica * El 17/10 ha sido declarado Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza @ONU_es #AcabarConLaPobreza Le 17/1… https://t.co/PokAilBLZL

Destacados

 • De Ambassade
 • Bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België
 • De markies van Villalobar, eerste ambassadeur van Spanje in België
 • Marca España
 • Spain Culture
 • Instituto Cervantes Bruselas
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016