Spaanse nationaliteit
Verschillende manieren om de Spaanse nationaliteit te verwerven.
27/09/2016

Spanjaarden van oorsprong:

- Kinderen van een Spaanse vader of moeder;

- Mensen die in Spanje geboren zijn en kind zijn van buitenlandse ouders, op voorwaarde dat minstens één van die ouders in Spanje geboren is (uitgezonderd kinderen van diplomaten);
- Mensen die in Spanje geboren zijn en kind zijn van buitenlandse ouders die geen nationaliteit bezitten (apatriden) of indien de wetgeving van geen van beide ouders het kind een nationaliteit toekent. In dit geval kan een dossier opgesteld worden bij de burgerlijke stand van hun woonplaats om de Spaanse nationaliteit aan te vragen op basis van een vermoeden;
- Mensen die in Spanje geboren zijn en van wie de identiteit van de ouders onbekend is. Minderjarigen van wie de eerste gekende verblijfplaats zich op het Spaanse grondgebied bevindt, worden verondersteld in Spanje geboren te zijn;
- Mensen die jonger zijn dan 18 jaar en door een Spanjaard geadopteerd worden. Indien de geadopteerde ouder is dan 18 jaar kan hij binnen een termijn van twee jaar na de adoptie kiezen voor de Spaanse nationaliteit. 

 

1) De Spaanse nationaliteit verkrijgen door optie:
De  Spaanse wetgeving biedt buitenlanders die aan bepaalde voorwaarden voldoen de mogelijkheid om de Spaanse nationaliteit te verwerven door optie. De volgende personen kunnen dit recht uitoefenen:

- Mensen die onder het ouderlijk gezag van een Spanjaard stonden of staan;
- Mensen van wie de vader of moeder de Spaanse nationaliteit (gehad) hebben en in Spanje geboren zijn;

 Mensen van wie de vaststelling van afkomst (m.a.w. vaststellen wie de ouders zijn van de betrokken persoon) of van de geboorte op Spaans grondgebied plaats vindt nadat zij achttien jaar oud zijn. Deze personen beschikken over een termijn van twee jaar na de vaststelling om voor de Spaanse nationaliteit door optie te kiezen; 

- Mensen die na hun achttiende geadopteerd worden beschikken over een termijn van twee jaar na de adoptie om te kiezen voor de Spaanse nationaliteit door optie. 

 

Wie kan het recht tot het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit door optie uitoefenen?

- Indien de optant minderjarig of juridisch handelingsonbekwaam is, zal de wettelijke vertegenwoordiger van de optant de verklaring behandelen. Hiertoe dient de vertegenwoordiger de toelating te krijgen van de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats na goedkeuring door het Openbaar Ministerie;

- Indien de optant ouder is dan veertien jaar, doet hij zelf de aanvraag in het gezelschap van de wettelijke vertegenwoordiger;
- De handelingsonbekwame, op voorwaarde dat de uitspraak over de handelingsonbekwaamheid dit toelaat;
- De optant zelf, indien deze ontvoogd werd. Dit is niet langer mogelijk wanneer hij/zij 20 jaar wordt, tenzij de van toepassing zijnde wet bepaalt dat men niet op 18 jaar meerderjarig wordt bevonden. In dat geval geldt een termijn van twee jaar na het bekomen van de meerderjarigheid om de aanvraag nog te kunnen doen.

 

Waar kan het recht tot het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit door optie worden uitgeoefend ?

Bij het loket van de burgerlijke stand dat bevoegd is voor de regio waar de woonplaats van de belanghebbende of van de wettelijke vertegenwoordiger zich bevindt, al naargelang het geval.

 

2) De Spaanse nationaliteit verkrijgen door in Spanje te verblijven:

Deze mogelijkheid bestaat voor mensen die gedurende tien jaar wettelijk en onafgebroken in Spanje verblijven. In bepaalde gevallen wordt de verblijfsduur verlaagd.

Dit zijn de uitzonderingen: 
- Vijf jaar voor personen die de status van vluchteling bekomen hebben;
- Twee jaar voor personen uit Ibero-Amerikaanse landen, Andorra, de Filippijnen, Equatoriaal-Guinea, Portugal of personen van Sefardische oorsprong;
- Één jaar voor:
     - Personen die op Spaans grondgebied geboren zijn;

     - Personen die hun recht tot het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit door optie niet hebben uitgeoefend;

     - Personen die gedurende twee opeenvolgende jaren onder toezicht van een Spaanse voogd of bewaker staan of opgevangen worden door een Spaanse burger of instelling (in dit geval bestaat er een juridische erkende beslissing van een overheidsdienst inzake de bescherming van minderjarigen), ondanks het feit dat de situatie op het ogenblik van de aanvraag ongewijzigd blijft;
    - Personen die op het ogenblik van de aanvraag één jaar getrouwd zijn met een Spaanse man of vrouw, en die niet wettelijk of feitelijk gescheiden zijn;
    - De weduwnaar of weduwe van een Spaanse onderdaan, op voorwaarde dat zij op het ogenblik van overlijden niet feitelijk of wettelijk gescheiden waren;

    - Personen die buiten Spanje geboren zijn uit een tevens buiten Spanje geboren vader of moeder, grootvader of grootmoeder, op voorwaarde dat één ervan Spaans is of was.
 
Daarenboven moet de belanghebbende een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen en moet hij voldoende geïntegreerd zijn in de Spaanse samenleving.
 
Wie kan dit recht uitoefenen ?
- De belanghebbende zelf op voorwaarde dat hij ouder is dan 18 jaar of onafhankelijk is verklaard;
- Belanghebbenden ouder dan 14 jaar, in gezelschap van de wettelijke vertegenwoordiger;
- De wettelijke vertegenwoordiger van wie jonger dan 14 jaar is;
De handelingsonbekwame of de wettelijke vertegenwoordiger, afhankelijk van de mate van handelingsonbekwaamheid.

 

Waar kan het recht op aanvraag worden uitgeoefend ?
Bij de burgerlijke stand die bevoegd is voor het grondgebied waar de optant zijn woonplaats heeft.

 

3) De Spaanse nationaliteit verkrijgen door een naturalisatiebrief
Hierbij gaat het om een gunst die niet beantwoordt aan de algemene normen van andere administratieve procedures. Ze kan al dan niet toegekend worden door de regering bij middel van een Koninklijk Besluit, na beoordeling van de buitengewone omstandigheden.
 
Mensen die de Spaanse nationaliteit verworven hebben door optie, verblijfsduur of een naturalisatiebrief moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.
- Belanghebbenden ouder dan 14 jaar die zelf voor hun verklaring kunnen instaan, moeten trouw zweren aan de koning, en gehoorzaamheid beloven aan de Grondwet en alle geldende wetten;
- Belanghebbenden verklaren dat er verzaakt wordt aan de vorige nationaliteit, met uitzondering van onderdanen uit een Ibero-Amerikaans land, Andorra, de Filippijnen, Equatoriaal-Guinea of Portugal.

 

4) Nationaliteit door Bezit van Staat:
Iedereen die de Spaanse nationaliteit gedurende tien jaar ononderbroken ter goeder trouw bezat en gebruikte, op grond van een inschrijving bij de Burgerlijke Stand, heeft het recht deze te bewaren. Deze personen verliezen de Spaanse nationaliteit niet, zelfs indien de inschrijving bij de Burgerlijke Stand geschrapt wordt. De belanghebbende moet de Spaanse nationaliteit actief gebruikt hebben, m.a.w. zich gedragen hebben als zich Spaans beschouwend, zowel m.b.t. de uitoefening van de rechten als de plichten tegenover Spaanse instellingen.

 

Waar kan het recht op bezit worden uitgeoefend ?

Het dossier wordt behandeld en beslist bij de Brugerlijke Stand van zijn woonplaats.

 

Hoe verliest men de Spaanse nationaliteit?

Spanjaarden verliezen hun nationaliteit in de volgende gevallen:
- Wanneer de betrokkenen zelfstandig wonen, in het buitenland verblijven en uit eigen wil een andere nationaliteit aannemen. Zij kunnen dit verlies vermijden indien zij binnen een termijn van drie jaar hun wens bekendmaken om de Spaanse nationaliteit te behouden. Het verwerven van de nationaliteit van Iberoamerikaanse landen, Andorra, Filippijnen, Equatoriaal-Guinea of Portugal houdt niet in dat men de Spaanse nationaliteit verliest;
- Wanneer de betrokkenen zelfstandig wonen, in het buitenland verblijven en hierbij gedurende drie jaar uitsluitend de nationaliteit gebruikten toegekend voor hun emancipatie.Zij kunnen dit verlies vermijden indien zij binnen een termijn van drie jaar hun wens bekendmaken om de Spaanse nationaliteit te behouden;

- Wanneer de betrokkenen zelfstandig wonen, doorgaans in het buitenland verblijven en uit eigen wil aan de Spaanse nationaliteit verzaken;
- Spanjaarden die in het buitenland geboren werden en de Spaanse nationaliteit bezitten omdat hun Spaanse vader of moeder ook in het buitenland geboren werden, verliezen de Spaanse nationaliteit indien zij binnen een termijn van drie jaar hun wens niet bekendmaken om de Spaanse nationaliteit te behouden;

Wie geen Spaanse nationaliteit als 'nationaliteit van oorsprong' heeft (bv. door verblijfplaats) verliest de Spaanse nationaliteit indien:
- Men na het verwerven van de Spaanse nationaliteit gedurende drie jaar de nationaliteit gebruikt waaraan verzaakt werd om de Spaanse nationaliteit te bekomen;

- Wanneer een vonnis verklaart dat de belanghebbende zich schuldig heeft gemaakt aan vervalsing, geheimhouding of fraude bij het verwerven van de Spaanse nationaliteit.

  

Hoe krijgt men de Spaanse nationaliteit terug?

Eens men de Spaanse nationaliteit verloren heeft, kan men deze terugwinnen. Men moet dan aan volgende voorwaarden voldoen:
- Belanghebbenden verblijven legaal in Spanje, met uitzondering van emigranten of kinderen van emigranten. De Minister van Justitie kan in uitzonderlijke omstandigheden de Spaanse nationaliteit opnieuw toekennen;

- Belanghebbenden drukken tegenover de bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand de wens uit om de Spaanse nationaliteit te recupereren;

- De recuperatie van de nationaliteit wordt ingeschreven bij de Burgerlijke Stand.  

 
In welke gevallen laat de Regering toe de Spaanse nationaliteit terug te geven?
De toelating van de Regering om de Spaanse nationaliteit te recupereren is vereist wanneer deze verloren werd door mensen die geen Spaanse nationaliteit als 'nationaliteit van oorsprong' hadden en indien het verlies van de Spaanse nationaliteit te wijten was aan één van de volgende factoren:
- Men na het verwerven van de Spaanse nationaliteit gedurende drie jaar de nationaliteit gebruikt waaraan verzaakt werd om de Spaanse nationaliteit te bekomen;
- Wanneer een vonnis verklaart dat de belanghebbende zich schuldig heeft gemaakt aan vervalsing, geheimhouding of fraude bij het verwerven van de Spaanse nationaliteit. 

Twitter@EmbEspBelgica

 • 26 may @EmbEspBelgica * RT @desdelamoncloa: Ya está lista para Android e iOS la APP de información sobre la apertura de mesas electorales, datos de participación y…
 • 25 may @EmbEspBelgica * 💪 Wist je dat de inzet van 🇪🇸 voor hernieuwbare energie zijn vruchten afwerpt? 🔌 41,9% van de totale opgewekte ene… https://t.co/5UpzyLfkbC
 • 25 may @EmbEspBelgica * 💪 Savais-tu que l’effort d’🇪🇸 pour les énergies renouvelables porte ses fruits? 🔌Le 41,9% de l’énergie totale prod… https://t.co/yA0GGoxmKh
 • 25 may @EmbEspBelgica * 🚨🚨 ¡Mañana se celebran las #Elecciones26Mayo! 🗳️Últimos dos días para depositar tu voto en urna en nuestro… https://t.co/Kj6eEpGAGr
 • 25 may @EmbEspBelgica * RT @CGEspBruselas: #Elecciones26M. Cerrando ya las sacas con los 3.648 votos recibidos en el Consulado durante período ordinario (2.715 por…
 • 24 may @EmbEspBelgica * 🌲Hoy se celebra el #DíaEuropeoDeLosParquesNaturales con el lema “Nature is our business”. Para festejarlo y para q… https://t.co/HXy5GhGJWO
 • 24 may @EmbEspBelgica * Spanje staat op de derde plaats van de wereld landenrangschikking van de @ICCAWorld in georganiseerde vergaderingen… https://t.co/dskzeUyTmM
 • 24 may @EmbEspBelgica * L’Espagne est le troisième pays dans le ranking mondial de l’@ICCAWorld des pays accueillant le plus grand nombre d… https://t.co/DYnfQGfLQ8
 • 24 may @EmbEspBelgica * Hoy, en #FollowFriday, te proponemos seguir a @CrisiscenterBE, Centro de Crisis del Ministerio del Interior 🇧🇪, org… https://t.co/3YJYae3moQ
 • 23 may @EmbEspBelgica * España, en tercer puesto del ranking mundial del @ICCAWorld de países organizadores de reuniones y congresos en 201… https://t.co/DEDiRV8N4M
 • 23 may @EmbEspBelgica * Als je in 🇧🇪 woont of je denkt eraan naar dit land te verhuizen, dan is het handig om onze webpagina te kennen. ☑️W… https://t.co/MadioDZ05t
 • 23 may @EmbEspBelgica * Si tu habites en 🇧🇪 ou tu comptes y venir, il serait utile que tu connaisses notre site ☑️Vivre en Belgique ☑️Info… https://t.co/EaEW774vYy
 • 23 may @EmbEspBelgica * 🚨🗳️ Si eres elector CERA, ven a votar en urna en nuestro Consulado @CGEspBruselas #Elecciones26Mayo, hasta el domin… https://t.co/iOOmyMilG3
 • 22 may @EmbEspBelgica * 💼✈️¿Preparando ya las vacaciones? Recuerda que puedes descargarte la aplicación “Viaja informado, viaja seguro”.… https://t.co/kn5988Vml2
 • 22 may @EmbEspBelgica * 🏳️‍🌈👏Le 23 avril, @SpainInTheUSA a reçu le Prix #GlobalEqualityChampion de la @HRC en reconnaissant la protection d… https://t.co/VgzmBXTe8W

Destacados

 • De Ambassade
 • Bilaterale betrekkingen tussen Spanje en België
 • De markies van Villalobar, eerste ambassadeur van Spanje in België
 • Marca España
 • Spain Culture
 • Instituto Cervantes Bruselas
 • Cuenta de Twitter del Ministerio en Inglés
 • Blog del Ministerio
 • ATLAS
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • MAEUEC / Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • MAEUEC / Sede Torres Ágora
  Serrano Galvache, 26
  28033 MADRID
  Tfno: 91 379 97 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tfno: 91 583 81 00 / 01
  Fax: 91 583 83 10 / 11
 • Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tfno: 91 379 17 00
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016