Overenie dokladov

Overovanie dokladov je administratívny úkon, na základe ktorého sa udeľuje platnosť zahraničnej verejnej listine, potvrdzujúc pravosť podpisu uvedeného na listine a ktorý zároveň osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal.​

19/06/2013
Pokiaľ neexistuje osobitná právna norma, ktorá oslobodzuje od overenia, kompletná zahraničná verejná listina musí byť overená, aby mala platnosť v Španielsku a rovnako sa vyžaduje overenie španielskych verejných listín, ktoré potvrdzuje ich platnosť v zahraničí.


V akých prípadoch nie je potrebné doklady overovať?
Vzhľadom na zvyšujúci sa pohyb obyvateľov medzi jednotlivými štátmi sveta, mnohé krajiny, medzi inými aj Španielsko, podpísali dohody s cieľom uľahčiť svojim občanom tento administratívny proces.

V súčasnosti overenie zahraničných dokladov bližšie upravuje Haagsky dohovor č. XII z 5. októbra 1961 o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, známy tiež ako „Apostille”.
 
Mnohé krajiny pristúpili k tomuto dohovoru, ktorý zjednodušuje podmienky použitia verejných listín vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu. Dohovor ustanovuje, že zmluvné krajiny nemusia vzájomne overovať verejné listiny určené na použitie v zmluvných krajinách dohovoru. Na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny stačí opatrenie listiny jedným zvláštnym osvedčením - apostilou. V prípade, že žiadateľ potrebuje takýto typ overenia verejnej listiny, mal by sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti (Adresa: Plaza de Jacinto Benavente, nº 3. 28071 Madrid Tel. 902.007.214). Tu sa nachádza kompletný zoznam krajín, ktoré k dohovoru pristúpili.

Okrem toho existujú iné dohody, ktoré oslobodzujú od nutnosti overenia niektorých dokladov. V tomto informačnom materiáli, ktorý pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce nájdete zoznam krajín a typy dokladov, na ktoré sa dané dohody vzťahujú. K overeniu dokladov by sa malo pristúpiť vo všetkých prípadoch, na ktoré sa žiadny zo spomínaných dohovorov nevzťahuje. 

 
Aké doklady môžu byť overované?
Overovať sa môžu originály alebo pravé kópie dokladov, ktoré boli vydané úradmi verejnej správy, alebo svedectvá a právne listiny, ktoré vystavujú notári. 

 
Koľko stojí overenie dokladu?
Overenie dokladov je bezplatné ak ho vykoná Sekcia overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55). Overovanie dokladov na španielskom veľvyslanectve alebo konzuláte je spoplatnené. Pre bližšie informácie odporúčame kontaktovať v danej veci priamo príslušný zastupiteľský úrad v zahraničí. 

 
Môže vypršať platnosť overenia dokladov?
Nie. Overenie dokladu nestráca svoju platnosť. V prípade, že samotný doklad má obmedzenú platnosť, táto sa vzťahuje rovnako aj na platnosť príslušného overenia. Rovnako neexistuje žiadne časové ohraničenie na požiadanie overenia dokladu. O overenie dokladu môže žiadateľ požiadať kedykoľvek.  

 
Ktoré overené doklady vydávané španielskymi úradmi sú určené  na úradný styk v zahraničí?
Zo všetkých dokumentov vypracovaných rôznymi inštitúciami našej krajiny, nasledujúce doklady môžu byť použité v úradnom styku v zahraničí:
 
Doklady vydávané úradmi ústrednej štátnej správy
Do tejto kategórie patria doklady vydávané úradmi, štátnymi zamestnancami, verejnými inštitúciami a organizáciami v ich kompetencii ako aj inštitúcie sociálneho zabezpečenia.
 
Overenie týchto dokladov vykonáva v prvom rade Sekcia overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) a následne španielske veľvyslanectvá a konzuláty v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie.
 
Doklady vydávané jednotlivými autonómnymi oblasťami Španielska
V tomto odstavmi sú uvedené doklady vydávané úradmi autonómnych oblastí, ich štátnymi zamestnancami a verejnými inštitúciami. 

Overovanie dokladov by sa malo riadiť nasledovným postupom:
1. Pracovisko overovania dokladov príslušnej autonómnej oblasti (v zozname sa nachádzajú adresy a kontaktné údaje jednotlivých pracovísk)
2. Sekcia overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55)
3. Španielske veľvyslanectvá a konzuláty v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie.
 
Doklady vydávané miestnymi úradmi (magistráty, mestské zastupi-teľstvá, orgány miestnej samosprávy, združenia miest a obcí, atď.)
Overenie týchto dokladov vykonáva v prvom rade Ministerstvo financií a verejnej správy, okrem dvoch výnimiek. Prvá sa vzťahuje na doklady vydávané Magistrátom hlavného mesta Madrid, ktoré sa môžu overovať priamo na Ministerstve zahraničných vecí a spolupráce. Druhá je všeobecného charakteru a dáva možnosť použiť právne alebo notárske overenie dokladov.

Následne overenie dokladov spadá do kompetencie Sekcie overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) a na poslednom mieste španielskym veľvyslanectvám a konzulátom v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie. 
 
Notárske doklady
Do tejto kategórie patria všetky listiny, ktoré sú overené notárom:  zápisnice, aktá procesov, oprávnenia, overené kópie, osvedčenia, atď.
 
Overovanie notárskych dokladov by sa malo riadiť nasledovným postupom: notárske úrady, notárske komory (zoznam existujúcich notárskych komôr v Španielsku), Ministerstvo spravodlivosti – Overenie dokladov (Adresa: Plaza de Jacinto Benavente, 3 - 28071 Madrid Tel. 902007214), Sekcia overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) a španielske veľvyslanectvá a konzuláty v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie

Právne listiny
Táto kategória zahŕňa zápisy o narodení, uzavretí manželstva, úmrtí, osvedče-nia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, potvrdenie o žití a rodinnom stave, právne rozhodnutia, rozsudky, atď.
 
Na všetky tieto doklady sa vzťahuje právna cesta overenia dokladov, ktoré vydávajú nasledujúce orgány v tomto poradí:
- Najvyšší súd príslušnej autonómnej oblasti (zoznam adries a kontaktných údajov),
- Ministerstvo Spravodlivosti – Overenie dokladov (Adesa: Plaza de Jacinto Benavente, 3 - 28071 Madrid Tel. 902007214),
- Sekcia overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55)
- veľvyslanectvá a konzuláty v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie

Obchodné doklady
Do tejto kategórie patria osvedčenia o pôvode, osvedčenia o voľnom predaji, faktúry spoločnosti a mnoho ďalších obchodných dokumentov. Právomoc osvedčovať tieto dokumenty prislúcha rôznym inštitúciám v závislosti od povahy dokumentu:   
 
- Doklady týkajúce sa exportu by mali byť overené príslušnou obchodnou komorou v danej provincii a pokiaľ nie je k dispozícii tak na Generálnom riaditeľstve obchodných komôr, priemyslu a moreplavectva (Adresa: Consejo Superior de Cámaras de Comercio,  Industria y Navegación, C/ Ribera del Loira 12 – 28042 Madrid. Tel: 91 590 69 00).

- Bankové doklady môžu byť overené rôznymi inštitúciami. Doklady vydané Národnou bankou Španielska (Banco de España) môžu byť overené na ktoromkoľvek sídle banky (tu nájdete zoznam). Doklady vydané štátnymi bankovými inštitúciami môžu byť overené na centrále príslušnej banky alebo na svojej pobočke v Madride či v Národnej banke Španielska (Banco de España). Doklady vydané lokálnymi bankami, ktoré neposkytujú centrálne služby v Madride môžu byť overené na pobočke Národnej banky Španielska v príslušnej provincii. Na bankové dokumenty sa rovnako vzťahuje notárska cesta overenia dokladov.

- Vo všetkých prípadoch by obchodné dokumenty mali byť v prvom rade overené na Sekcii overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) a na veľvyslanectve alebo konzuláte v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie, aby bol zavŕšený celý proces overovania.
 
Notárske preklady zo španielčiny do iných jazykov
Preklady dokumentov by mali vykonávať úradní prekladatelia a tlmočníci akreditovaní Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce. V každom prípade sa odporúča konzultovať platnosť daného španielskeho úradného prekladu na veľvyslanectve alebo konzuláte v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie. V opačnom prípade by mal byť úradný preklad overený Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce.
 
Študijné doklady
Na každý typ dokladu alebo osvedčenia sa vzťahujú špecifické predpisy overovania.
 
Oficiálne doklady – vysokoškolské štúdium
Patria sem doklady, ktoré sú platné na celom území Španielska. Univerzitné diplomy musia byť overené na Riaditeľstve titulov a uznávania dokladov o vzdelaní (Adresa: Paseo del Prado, Nº 28 Entreplanta - 28014 Madrid).

Doklady o absolvovaní vysokej školy musia byť overená na Úrade pre tituly a konvalidácie vysokoškolského vzdelania (nie univerzitného) v zahraničí (Adresa: C/ Los Madrazo, nº 15 3ª planta - 28071 Madrid). Obe spomínané úrady patria pod správu Ministerstva školstva, kultúry a športu. 
 
Ostatné oficiálne študijné doklady
Sú doklady, ktoré vydávajú vzdelávacie centrá autonómnej oblasti. Ich overova-nie spadá do kompetencie Rady pre vzdelávanie alebo ekvivalentnému orgánu v danej autonómnej oblasti.

 
Neoficiálne doklady vydávané súkromnými vzdelávacími inštitúciami
Overovanie týchto dokladov môže byť vykonané u notára, na notárskej komore,   (zoznam všetkých notárskych komôr v Španielsku) alebo na Hlavnom riaditeľstve  registrov a notárskych úradov Ministerstva spravodlivosti (Adresa: Pl. Jacinto Benavente, 3 - 28012 Madrid).
 
Vo všetkých prípadoch je overenie právoplatné až po súhlasnom stanovisku, ktoré vydáva Sekcia overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) a diplomatické alebo konzulárne zastupiteľstvo Španielska v krajine, v ktorej je overený doklad určený na použitie. 
 
Cirkevné doklady
Doklady Katolíckej cirkvi by mali byť overené Apoštolskou Nunciatúrou a/alebo Diecézou a na Sekcii overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce  (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55) Na tieto dokumenty sa rovnako vzťahuje notárska cesta overenia dokladov.

Pre overenie dokladov vydávaných ostatnými cirkevnými inštitúciami existujú dve možnosti:
  
- zápisy na matrikách v Španielsku, ako sú napríklad manželstvá podľa islamského, židovského alebo evanjelického náboženstva sú overované na: Najvyššom súde príslušnej autonómnej oblasti, na ktorej matrike bol zápis o sobáši vykonaný, na Pracovisku overovania dokladov Ministerstva spravodlivosti  (Adresa: C/ San Bernardo, nº 45 - 28071 Madrid. Tel: 91 390 20 10) a na Sekcii overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce (Adresa: C/ Ruiz de Alarcón, 5 - esq. c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55).
- na zápisy na matrikách sa rovnako vzťahuje notárska cesta overenia dokladov

V oboch prípadoch môžu byť doklady overené zastupiteľským úradom Španielska v príslušnej krajine.
 
Lekárske správy
Po tom ako lekár na žiadosť vyplní oficiálny formulár lekárskej správy, potvrdí jej platnosť vlastnoručným podpisom a pečiatkou.
 
V prípade, že žiadateľ potrebuje takýto typ dokladu overiť, mal by sa obrátiť na Riaditeľstvo lekárskych komôr v Španielsku (Adresa: Plaza de las Cortes, 11 4º - 28014 Madrid. Tel: 91 431 77 80) alebo na lekársku komoru príslušnej autonómnej oblasti. Zoznam týchto lekárskych komôr nájdete tu.
 
Veterinárne správy
Veterinárna správa musí byť vypracovaná na oficiálnom formulári na to určenom. Po tom ako veterinár vyplní oficiálny formulár veterinárnej správy, potvrdí jej platnosť vlastnoručným podpisom a pečiatkou.

V prípade, že žiadateľ potrebuje takýto typ dokladu overiť, mal by sa obrátiť na Riaditeľstvo komôr veterinárnych lekárov v Španielsku (Adresa: C/Villanueva 11 -28001 Madrid) alebo na komoru veterinárnych lekárov príslušnej autonómnej oblasti. Zoznam komôr veterinárnych lekárov je k dispozícii na tejto webovej stránke.

Môže byť zamietnuté overenie dokladu?
Áno. Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce neoveruje doklady v nasledujúcich prípadoch:
 
- keď predložený originál nie je verejnou listinou ani notársky overený osobný doklad.
- ak ide o žiadosť overiť doklady, ktoré si vyžadujú podľa zákona prvotné osvedčenie od iných inštitúcií
- ak podpisy, ktoré majú byť overené nie sú registrované na Sekcii overovania dokladov Ministerstva.
 
Napriek tomu sa musí prípadné zamietnutie overenia dokladov riadiť príslušnou platnou legislatívou (Zákon č.  30/1992 o právnom poriadku vo verejnej správe a o spoločnom administratívnom postupe). 
 
Aké zahraničné doklady môžu byť overované, aby získali platnosť v Španielsku?
Sekcia overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce uznáva výhradne:
 
- originálne verejné listiny
- kópie týchto verejných listín vydané príslušným orgánom
- kópie dokladov overené zastupiteľským úradom Španielska v zahraničí, ktoré boli predtým overené diplomatickou cestou alebo apostilou.
- notársky overené kópie
 
Musia byť doklady preložené pre potreby overenia?

Ak žiadateľ zamýšľa použiť doklady vydávané španielskymi úradmi v cudzine, mal by sa oboznámiť s právnymi normami platnými v danej krajine, ktoré bližšie určujú, či musia byť doklady preložené.


V bežnej praxi väčšina krajín akceptuje len doklady preložené v štátnom jazyku alebo v úradných jazykoch.
 
Zahraničné doklady určený na použitie v Španielsku majú byť preložené do španielčiny. Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce akceptuje len úradné preklady:

- ktoré vypracoval španielsky úradný prekladateľ alebo tlmočník v Španielsku akreditovaný ministerstvom (tieto úradné preklady sú oslobodené od overovania a sú platné bez toho, aby boli vykonané ďalšie administratívne kroky)
 
- vypracované alebo vydané samotným zastupiteľským úradom Španielska  (tieto preklady si vyžadujú následné overenie na príslušnej sekcii ministerstva)

- vypracované diplomatickým alebo konzulárnym zastupiteľstvom danej krajiny v Španielsku (tieto preklady si vyžadujú následné overenie na príslušnej sekcii ministerstva)
 
Čo je diplomatické overenie dokladov a v akých prípadoch sa využíva?

Diplomatická cesta overovania dokladov sa vzťahuje na legalizáciu zahraničných verejných listín vydaných krajinami, ktoré nepodpísali Haagsku dohodu. Vzhľadom na charakter verejnej listiny, ktorá sa bude overovať v Španielsku, prichádzajú do úvahy tri možnosti overenia:
 
- na Ministerstve zahraničných vecí krajiny odkiaľ dokument pochádza
- na diplomatickom/konzulárnom zastupiteľstve Španielska v danej krajine
- na Ministerstve zahraničných vecí a spolupráce (Sekcia overovania dokladov)
 
V rámci diplomatického overovania dokladov Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce nie je povinné overovať nasledujúce verejné listiny:
 
- akademické doklady, ktoré sa predkladajú na matrike španielskych veľvyslanectiev a konzulátov.
- akademické doklady, ktoré sa predkladajú na Ministerstvo školstva.
- doklady, ktoré musia byť predložené na španielskej matrike. Tieto doklady môžu byť overené na španielskom zastupiteľstve v krajine pôvodu, alebo môžu byť overené v Španielsku na zastupiteľstve krajiny, ktorá doklad vydala.

Avšak v uvedených prípadoch sa odporúča doklady overiť na Sekcii overovania dokladov, aby sa predišlo zbytočným neskorším administratívnym prieťahom.

Akým spôsobom overovať doklady, týkajúce sa obchodu s vojenským alebo podobným materiálom?
Doklady, týkajúce sa obchodovania s vojenským materiálom, alebo materiálom, ktorý môže byť použitý aj na civilné účely  môžu byť overené na španielskom zastupiteľstve vo vydávajúcej krajine a/alebo na zastupiteľstve príslušnej krajiny v Španielsku. V oboch prípadoch by mal doklady overiť diplomat, ktorého podpis je vedený (registrovaný) v databáze na Sekcii overovania dokladov Ministerstva zahraničných vecí a spolupráce. Dokumenty takéhoto charakteru musia byť následne overené Ministerstvom zahraničných vecí a spolupráce.  

Ktoré doklady vydávané veľvyslanectvami a konzulárnymi zastupiteľstvami akreditovanými v Španielsku sú overované priamo na Ministerstve zahraničných vecí a spolupráce?
Zahraničné zastupiteľstvá v Španielsku uvedené na tomto zozname vydávajú rôzne doklady ako napríklad výpisy z registra trestov a osvedčenia dokladov zapísaných na miestnej matrike, ktoré sa overujú priamo na Sekcii overovania dokladov, bez ďalších povinností, ktoré by občanov zaťažovali.

V ojedinelých prípadoch sa môže administratívny proces overovania dokladov žiadateľom zdať zložitý, zdĺhavý a spletitý. Pre takéto prípady Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce zriadilo telefonický kontakt 91 379 16 55 a elektronickú adresu legalizaciones@maec.es, ktoré sú verejnosti k dispozícii a kam sa občania môžu so svojimi problémami obrátiť. V prípade mailovej komunikácie prosím uveďte v dotaze svoje meno, priezvisko a telefonický kontakt.

Twitter@EmbEsEslovaquia

 • 16 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @TurismoEspGob: Esta semana empieza #fitur. Entre las actividades de @Turespana_ , están las presentaciones de la situación en mercados…
 • 16 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @MAECgob: Entrevista del Ministro @jmalbares en @eldiarioes sobre la Ley de Cooperación, las prioridades de #España en política exterior…
 • 16 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @EscuelaRSofia: 📯 Si quieres estudiar flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa o trompeta, ven a hacerlo a Madrid con los mejores profesor…
 • 15 Jan @EmbEsEslovaquia * Partidazo que nos han ofrecido nuestros #Hispanos 🔝🔝 en Bratislava Gracias @RFEBalonmano El espectáculo continúa.… https://t.co/G2wNz0PVpS
 • 15 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @RFEBalonmano: 🏆 @EHFEURO 📌 Preliminary Round - J.2 ⏱️ 39' 🆚 España 🇪🇸 23:20 🇸🇪 Suecia 🏟 Ondrej Nepela Arena 📺 @teledeporte 🖋️ ¡No fall…
 • 15 Jan @EmbEsEslovaquia * Aquí estamos ya para animarva nuestros #Hispanos 💪 https://t.co/m4zx9eAsni
 • 15 Jan @EmbEsEslovaquia * No puedes faltar a la cita de esta tarde con nuestros #Hispanos 💪 https://t.co/zafZU9kjt1
 • 14 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @WDCValencia2022: Despedimos con tristeza a #RicardoBofill, icono del diseño y embajador de la arquitectura española fuera de nuestras f…
 • 14 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @RFEBalonmano: 🎟️ La primera oportunidad de obtener billete a la Main Round del @EHFEURO, ante Suecia🇸🇪 💥 Los #Hispanos🇪🇸 se enfrentará…
 • 14 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @RFEBalonmano: ⚠️ Oficialmente cambiamos el lobo🐺 por el 𝐚́𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚🦅 @ferransole14, ¡qué forma de volar! ©️ @kolektiffimages #EHFEURO202…
 • 14 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @MAECgob: España asumirá la Presidencia del @EUCouncil en el segundo semestre de 2023. El Comité Organizador de la Presidencia 🇪🇸 de la…
 • 13 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @RFEBalonmano: 🏆 @EHFEURO 📌 Preliminary Round - J.1 ⏱️ 60' - Final 🆚 España 🇪🇸 28:26 🇨🇿 República Checa 🏟 Ondrej Nepela Arena 📺 @teledep…
 • 13 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @sanidadgob: 🔴 ÚLTIMA HORA ➡️ La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) fija en 2,94€ el precio máximo de los t…
 • 13 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @ICEXEslovaquia: 🇸🇰🚗Eslovaquia batió el récord de fabricación de automóviles en 2021. Produciendo más de un millón de vehículos, un 4% m…
 • 13 Jan @EmbEsEslovaquia * RT @RFEBalonmano: 📌🚌 ¡Los #Hispanos🇪🇸 ya están en el Ondrej Nepela Arena! 🔜 En poco más de una hora debutamos en el @EHFEURO ante la Repúb…
 • Atlas Redes Sociales
 • Embajadas y Consulados
 • Sede Electrónica
 • Página de Participación Ciudadana
 • Página Portal de Transparencia
 • Sede Palacio de Santa Cruz
  Plaza de la Provincia, 1
  28012 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Palacio de Viana
  Duque de Rivas, 1
  28071 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Marqués de Salamanca
  Plaza del Marqués de Salamanca, 8
  28006 MADRID
  Tel: +34 91 379 97 00
 • Sede Pechuán
  C/ Pechuán, 1
  28002 MADRID
  Tel: +34 91 379 17 00
 • AECID
  Avda. Reyes Católicos, 4
  28040 MADRID
  Tel: +34 91 583 81 00 / 01
  Fax: +34 91 583 83 10 / 11
Gobierno de España
©Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Portal gestionado por la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
Premio Ciudadanía 2016
Premio Ciudadanía 2016