15 Şubat 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27847

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1298

             5 Nisan 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 2/11/2010 tarihli ve 6037 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/12/2010 tarihli ve HUMŞ/2231650 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA

ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN KARŞILIKLI

TANINMASI VE DEĞİŞİMİNE

İLİŞKİN ANLAŞMA

Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı;

Vatandaşlarının her iki ülkenin topraklarında dolaşımını kolaylaştırmak ve yol güvenliğini iyileştirmek arzusuyla;

Her iki Devlette karayolu trafiğini düzenleyen kural ve işaretlerin 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre’de imzalanan Karayolları Trafik Sözleşmesi uyarınca düzenlendiğini, sürücü belgesi sınıflarının ve her iki Devlette sürücü belgesine hak kazanmak için talep edilen koşulların ve sınavların esasen denkliğinin mevcut olduğunu göz önünde bulundurarak;

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı arasında ulusal sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması ve değişimine ilişkin bir Anlaşmanın karşılıklı olarak faydalı olacağı inancıyla;

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

Madde 1

Taraflar her iki Devletin yetkili makamları tarafından ülkelerinde yasal olarak ikamet edenlere verilen ulusal sürücü belgelerini, geçerli olmaları kaydıyla ve işbu Anlaşmanın parçası olan Ek I ve II uyarınca, karşılıklı olarak tanırlar.

Madde 2

Taraflardan birince düzenlenmiş geçerli ve yürürlükte olan sürücü belgesi hamili, diğer Devlet tarafından öngörülen asgari yaşa sahip olmak kaydıyla, sürücü belgesinde belirtilen kategorilerdeki motorlu araçları, sözkonusu sürücü belgesinin geçerli kabul edilmesinin talep edildiği Devletin ulusal mevzuatında belirlenen süre boyunca, geçici olarak kullanma iznine sahip olacaktır.

Madde 3

Bir önceki maddede belirtilen sürenin sonunda, iki Devletten birinde düzenlenmiş sürücü belgesi hamili, diğer Devletteki ikamet iznini, o ülkenin geçerli kanunlarına göre almış ise, Türk ve İspanyol Sürücü Belgeleri Sınıfları Karşılaştırma Tablosuna uygun olarak, sürücü belgesini almak için öngörülen teorik ve uygulamalı sınavlara girmeden, sürücü belgesini ikamet ettiği Devletin sürücü belgesi ile değiştirebilir. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar oturma izni almış olanların tümünün sürücü belgeleri değiştirilebilecektir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi sonrasında alınan sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için, sözkonusu belgelerin, değişimi talep edenin resmi olarak ikamet ettiği Devlet tarafından verilmiş olması şartı aranacaktır. Bu maddede yer alan koşullar, her iki Tarafın iç mevzuatında, araç kullanmak için gerekli olan fiziki ve psikolojik kısıtlamalarla ilgili kuralları etkilemez.

Madde 4

Önceki maddede belirtilen koşullara halel getirmemek şartıyla, Türk sürücü belgelerini C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ve D+E sınıfı İspanyol sürücü belgesi ile değiştirmek isteyen sürücüler ile İspanyol sürücü belgelerini C, D ve E sınıfı Türk sürücü belgeleri ile değiştirmek isteyen sürücüler, özel bilgilerinin sınanacağı ve sürücü belgelerinde kullanımına izin verilen araç veya araçları genel trafiğe açık alanlarda kullanacakları sınavlara gireceklerdir.

Madde 5

Sürücü belgesi sahibinin sürüş yeterliliği veya diğer ülkeden alınan sürücü belgesinin ikamet edilen ülkenin geçerli kurallarına uygun olmayan bir şekilde elde edildiğine dair şüphe olması halinde, duruma göre teorik ve/veya uygulamalı sınava girilmesi istenebilecektir.

Madde 6

Değişimi yapılması talep edilen sürücü belgesinin gerçekliğine ilişkin dayanaklı şüphe olması halinde, değişimi gerçekleştirecek Devlet, sürücü belgesini veren Devletten şüpheli belgenin doğrulanmasını talep edebilecektir.

Madde 7

İşbu Anlaşma, sürücü belgesinin geçersizliği hakkında kesin bilgi sahibi olunması halinde, her iki Devletin diğer Devletin vatandaşlarının sürücü belgesini kullanmasını reddetme hakkını etkilemez.

Madde 8

İşbu Anlaşmanın uygulanması sırasında bir ihlal veya ceza gerektiren eylem meydana gelmesi halinde doğabilecek sorumluluklar, eylemin gerçekleştiği Taraf Devletin yetkili makamları tarafından, bu Devletin yürürlükteki mevzuatına göre belirlenecektir.

Madde 9

İşbu Anlaşmanın içeriği, sürücü belgesinin değişimi için gerekli formların doldurulması, sağlık raporu ve adli sicil belgesi sunulması, harçların ödenmesi gibi her bir Devletin mevzuatı ile belirlenen idari formaliteleri yerine getirme yükümlülüğünü kaldırmaz.

Madde 10

İkamet edilen Devlette sürücü belgesinin alınması sonrasında, sürücü belgesi sahibi sözkonusu ülkenin yenileme veya kontrol ile ilgili mevzuatına uymak zorundadır.

Madde 11

Sürücü belgeleri, düzenleyen Devletin diplomatik temsilciliklerine iade edilecektir. İspanyol sürücü belgeleri, diplomatik temsilcilikleri tarafından düzenleyen yetkili makama geri gönderilecektir.

Madde 12

Taraflar sürücü belgesi örneklerini karşı tarafa vereceklerdir. İki Taraftan biri, sürücü belgelerinin şeklini değiştirmesi halinde, yeni sürücü belgesi örneklerini yürürlüğe girmesinden en az otuz (30) gün önce, bilgi edinilmesi amacıyla karşı tarafa iletecektir.

Madde 13

Sürücü belgelerinin değişimi için yetkili makamlar aşağıda kayıtlıdır:

1. Türkiye Cumhuriyeti’nde: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Hizmetleri Başkanlığı, İlkadım Cd. No:89 Dikmen, Ankara-Türkiye

2. İspanya Krallığı’nda: İçişleri Bakanlığı, Trafik Genel Müdürlüğü, Josefa Valcárcel 28, 28071 Madrid – İspanya

Madde 14

İşbu Anlaşma üçüncü bir Devletten alınarak, iki Taraf Devletten birince değişimi yapılmış sürücü belgelerine uygulanmayacaktır.

Madde 15

Taraflar arasında, işbu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasından dolayı meydana gelebilecek anlaşmazlıklar, diplomatik yollardan yapılacak doğrudan görüşmelerle çözümlenecektir.

Madde 16

İşbu Anlaşma süresiz olarak geçerli olup, iki Tarafın yazılı olarak mutabık kalmaları halinde, istenildiği zaman üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Taraflardan biri diplomatik kanallar aracılığıyla yazılı olarak bildirmek kaydıyla Anlaşmayı feshedebilecektir. İşbu Anlaşmanın feshi, yazılı bildirimden otuz (30) takvim günü sonra geçerli olacaktır.

Madde 17

İşbu Anlaşma, Tarafların iç işlemlerin sonuçlandığını birbirine karşılıklı olarak ilettiği son bildirimin alındığı tarihten itibaren altmış (60) günün sonunda yürürlüğe girecektir.

İstanbul’da, 5 Nisan 2009 tarihinde, Türkçe ve İspanyolca dillerinde, eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA                  İSPANYA KRALLIĞI ADINA

                                  (A.R.)

 

             BEŞİR ATALAY                                               ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

             İÇİŞLERİ BAKANI                                                     İÇİŞLERİ BAKANI

 

Yabancı dil metinler için tıklayınız.